Jagiellonian University Repository

Niestandardowe formy komunikacji marketingowej na przykładzie ambient media

pcg.skipToMenu

Niestandardowe formy komunikacji marketingowej na przykładzie ambient media

Show full item record

dc.contributor.advisor Nierenberg, Bogusław [SAP11019110] pl
dc.contributor.author Łęczna, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:13:04Z
dc.date.available 2020-07-26T14:13:04Z
dc.date.submitted 2015-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204630
dc.language pol pl
dc.title Niestandardowe formy komunikacji marketingowej na przykładzie ambient media pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy są rozważania próbujące udowodnić większą skuteczność i lepszy odbiór przez konsumentów kampanii reklamowych realizowanych za pomocą marketingu ambientowego. Założono, że reklama oparta na przekazie wyróżniającym się na tle standardowych kampanii, do której stworzenia użyto niestandardowego podejścia i nowych technologii, jest lepiej odbierana przez konsumentów. Prowadzi do wzmacniania lojalności konsumenta oraz darmowej reklamy płynącej z dzielenia się przekazem przez konsumenta z jego najbliższym otoczeniem lub w internecie. Praca klasyfikuje reklamy i próbuje umocnić te tezy. W jej ramach stworzona została ankieta, w której przebadano internautów (N=100), sprawdzając ich postrzeganie reklamy, wykorzystującej nowe technologie, w zestawieniu z reklamą tradycyjną. Wyniki ankiety pokazały, że 80% internautów dobrowolnie podzieliłoby się ciekawą, niestandardową kampanią reklamową ze swoimi znajomymi, podczas gdy dla zwykłej reklamy telewizyjnej odsetek wyniósł zaledwie 20%. Ankietowani określili również swoje odczucia odnośnie marki po obejrzeniu przekazu. Aż 78% ma pozytywne odczucia wobec marki, która zrealizowała niestandardową akcję reklamową, a jedynie 18% zakreśliło tą samą odpowiedź dla zwykłego spotu telewizyjnego. W pracy wykorzystano przede wszystkim literaturę marketingową oraz filmy z realizacji akcji niestandardowych dostępne w serwisie YouTube. pl
dc.abstract.en The subject of discussion is trying to prove greater effectiveness and better reception by consumers advertising campaigns using ambient media. It was assumed that advertising based on the transmission distinctive from standard campaign which was used to create custom approach and new technology, is received better by consumers. This leads to strengthening consumer loyalty and free advertising that comes from sharing the message to the consumer with its immediate environment or on the internet. This work classifies ads and trying to strengthen this thesis. Within this work was created survey, which studied internet users (N = 100), checking their perception of advertising using new technologies versus traditional advertising. Survey results showed that 80% of internet users voluntarily divide an interesting, non-standard advertising with their friends, while for ordinary television advertising percentage was only 20%. The respondents also described their feelings about a brand after seeing commercial. As many as 78% have positive feelings toward the brand, which has completed a custom advertising campaign, and only 18% picked the same answer for a regular TV commercial. The study was based primarily on marketing literature and videos of custom actions available on YouTube site. pl
dc.subject.pl AMBIET MEDIA NOWE TECHNOLOGIE REKLAMA NIESTANDARDOWA pl
dc.subject.en AMBIET MEDIA NEW TECHNOLOGY CUSTOM COMMERCIALS pl
dc.contributor.reviewer Nierenberg, Bogusław [SAP11019110] pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97214-122433 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)