Jagiellonian University Repository

Cosplay jako łączenie codzienności z fantazją. Środowisko krakowskie

pcg.skipToMenu

Cosplay jako łączenie codzienności z fantazją. Środowisko krakowskie

Show full item record

dc.contributor.advisor Sekuła, Paulina [SAP11018432] pl
dc.contributor.author Kutypa, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:12:33Z
dc.date.available 2020-07-26T14:12:33Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204622
dc.language pol pl
dc.title Cosplay jako łączenie codzienności z fantazją. Środowisko krakowskie pl
dc.title.alternative Cosplay as a connection between an everyday life and a fantasy. Krakow's area pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Cosplay to aktywność, w której fani przebierają się za fikcyjne postacie z tekstów kultury popularnej. W pracy wprowadzona zostaje historia cosplayu, wyniki zagranicznych badań prowadzonych wśród cosplayerów oraz wybrane koncepcje. Na podstawie 20 wywiadów pogłębionych z cosplayerami mieszkającymi w Krakowie, wybranymi do próby metodą kuli śnieżnej, skonfrontowano się z hipotezą badawczą, jaką jest cosplay jako łączenie codzienności z fantazją. Cosplay jest analizowany pod względem cosplayerów, czyli osób przebierających się jako prosumpcyjnych fanów tworzących subkulturę (David Muggleton) oraz aktorów w teorii Ervinga Goffmana, kostiumu, jaki tworzą cosplayerzy na podstawie koncepcji George'a Stone'a oraz Raewyn Connell, konwentu, czyli miejsca, w którym spotykają się cosplayerzy jako słabi w myśli Michela de Certeau, tworzący razem ograniczoną domenę znaczenia Alfreda Schütza. Analizowane są również przedstawienia oraz ich publiczność, również w ujęciu Goffmana. W badaniach potwierdzono, iż cosplay łączy codzienność z fantazją jako wymiar produkcji fanów. Cosplayerzy są aktorami cynicznymi, nie wierzą, że stają się postaciami, które odgrywają, jest to dla nich zabawa. Kostium często jest dla nich bardzo ważny, ponieważ ustanawia ich nową tożsamość, również innej płci. Dotyczy to jednak głównie dziewcząt, ponieważ nawet wśród cosplayerów, skupionych na mniejszości i alternatywie, silny jest wzór męskości hegemonicznej. Choć dawniej fani wykorzystywali taktykę słabszych, aby spotykać się na konwentach, obecnie zmienia się to. Konwenty stają się coraz większymi imprezami, na które przychodzą również osoby starsze czy rodzice jako silni. Cosplay najłatwiej jednak analizować jako ograniczoną domenę znaczenia, która łączy w sposób spójny i zgodny ze sobą doświadczenia cosplayerów, ale której nie można zrozumieć bez odpowiedniej wiedzy na temat kultury popularnej. pl
dc.abstract.en Cosplay is an activity in which fans dress up as fictional characters from popculture's texts. In thesis the history of cosplay, findings of foreign's researches among cosplayers and chosen theories are introduced. 20 in-depths interviews with cosplayers living in Krakow were conducted by snowball sampling to confront the hypothesis, according to which cosplay is a connection between an everyday life and a fantasy. Cosplay is analyzed with regards to cosplayers as prosumptive fans forming a subculture (David Muggleton) and actors in Erving Goffman's theory, costumes that they are creating in accordance to George Stone's and Raewyn Connell thoughts, convention as a place were cosplayers gather as weak in Michel de Certeau's idea, creating an Alfred Schütz's restricted domain of meaning. Performance and audience are also analysed in Goffman's theory. It was conirmed in research that cosplay connects an everyday life with a fantasy as a dimension of fans' productivity. Cosplayers are cynical actors, they don't believe in becoming their characters, it is just a play. Costume is often very important for them, because it establishes their new identity, also belonging to another gender. Such a change concerns mainly girls, because even among cosplayers, focused on minority and alternative, the pattern of hegemonic masculinity is normative. Although in the past fans were using the weak's tactics to meet on conventions, currently it is changing. Conventions are becoming bigger events, in which older people and parents as the strong also participate. Cosplay is the easiest to analyse as a restricted domain of meaning that connects in coherent and harmonious way cosplayers' experiences. However, it cannot be understood without specific knowledge of popular culture. pl
dc.subject.pl cosplay, cosplayer, konwent, Goffman, Schütz, prosumpcja, fanizm, fan, kultura popularna, męskość hegemoniczna, Connell pl
dc.subject.en cosplay, cosplayers, convention, Goffman, Schütz, prosumption, fanism, fan, popular culture, hegemonic masculinity, Connell pl
dc.contributor.reviewer Sekuła, Paulina [SAP11018432] pl
dc.contributor.reviewer Nowak, Jacek pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97206-144403 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)