Jagiellonian University Repository

Oversharing i zachowania konsumenckie

pcg.skipToMenu

Oversharing i zachowania konsumenckie

Show full item record

dc.contributor.advisor Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.author Lenik, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:11:55Z
dc.date.available 2020-07-26T14:11:55Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204612
dc.language pol pl
dc.title Oversharing i zachowania konsumenckie pl
dc.title.alternative Oversharing and consumer behavior pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Facebook stał się bezwzględnie kluczowym medium społecznościowym. W etapowej przeprowadzce świata realnego do wirtualnego portal ten wnosi bardzo wiele zmian. Dlatego bardzo ważnym jest zwrócenie uwagi na zjawiska kreujące się w Internecie, szczególnie, że dotyczą świata społecznego. Niniejsza praca przybliża pojęcie oversharingu, czyli nadmiernego uzewnętrzniania się internautów oraz konfrontuje je z zachowaniami konsumenckimi. Celem pracy jest zestawienie tych dwóch kwestii jest próbą odnalezienie zależności występujących między nimi. Zdiagnozowanie relacyjności pomiędzy oversharingiem, a zachowaniami konsumenckimi pozwoliło odpowiedzieć na problem główny pracy, którym jest określenie istotności zjawiska uzewnętrzniania się dla marketingu. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety on - line, skierowane do gremium internautów. Ważnym wnioskiem wynikającym z treści pracy jest zauważony ciągły brak świadomości użytkowników na temat zagrożeń występujących w sieci, w tym na portalach społecznościowych. Do niebezpieczeństw wirusowej natury złośliwego oprogramowania dołączyły poczynania firm, które budując bazę danych na temat internautów dysponują wszelkimi publikowanymi danymi, co w efekcie całkowicie dyskwalifikuje nawet pozory anonimowości w sieci. Kolejną kwestią jest oversharing, zjawisko które jest coraz popularniejszym problemem, finalnie niosącym ze sobą zaburzenia społeczne wobec większych grup, wobec jednostki natomiast zaburzenia osobowości oraz relacji międzyludzkich. Problematyka podjęta w pracy powinna pozwolić na dalsze prace badawcze w zakresie mediów społecznościowych. pl
dc.abstract.en Facebook without any doubt became a crucial social medium. In a gradual transfer from real world to the virtual, this portal brings a lot of changes. That is why it is very important to pay attention to any phenomena created in the Internet especially when they refer to social world. Present work familiarizes with the notion of oversharing, which means excessive manifest of the Internet users as well as faces it with consumer attitudes. The aim of the work is to juxtapose these two subjects. It is an attempt to find relationship between them. Diagnosis of the relations between the oversharing and consumer attitudes helped to answer the work’s main matter, which appears as a specification of the value of manifesting one’s own issues for marketing purposes. The group of Internet users was surveyed on-line for the research. The important conclusion which comes from the work’s content is a noticeable constant lack of users’ awareness of the hazards existing in the Web, including social networks. To the virus type risks of malicious software joined the companies’ actions, which build the database about the users. As the result they have at their disposal any released data, which as the result completely disqualify even the mask of anonymity in the Web. Another point is the oversharing, the point which is more and more popular problem. Ultimately, it brings a social dysfunction of bigger groups and towards the individuals their imbalance of personality and interpersonal relations. The issues presented in the work should enable to the further research works in the social media topic. pl
dc.subject.pl Social media – Facebook – konsument – marketing – oversharing pl
dc.subject.en Social media – consumer – Facebook – marketing – oversharing pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97196-184708 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)