Jagiellonian University Repository

Znaczenie rozwoju rynku finansowego dla realnej sfery gospodarki - przykład Polski

pcg.skipToMenu

Znaczenie rozwoju rynku finansowego dla realnej sfery gospodarki - przykład Polski

Show full item record

dc.contributor.advisor Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.author Hałat, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:11:17Z
dc.date.available 2020-07-26T14:11:17Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204602
dc.language pol pl
dc.title Znaczenie rozwoju rynku finansowego dla realnej sfery gospodarki - przykład Polski pl
dc.title.alternative The meaning of the development of financial market for the real sphere of the economy- example of Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Sfera finansowa i realna gospodarki współcześnie tworzą razem system ekonomiczny kraju. W dobie finansyzacji dotychczasowe role uległy odwróceniu i obecnie sfera realna jest w dużym stopniu uzależniona od rynku finansowego a nie na odwrót, jak to było w przeszłości. Rynek finansowy determinuje procesy zachodzące w gospodarce realnej. Niewystarczające działania rynku finansowego powodują utratę potencjalnych korzyści w obszarze gospodarki realnej. Niniejsza praca przedstawia oddziaływanie rynku finansowego na realną sferę gospodarki, przedstawione na przykładzie Polski.Celem pracy jest przeprowadzenie analizy, jak duże znaczenia mają wybrane elementy rynku finansowego dla realnej gospodarki. Ponadto opracowanie przedstawia możliwe rozwiązania mające na celu pozytywną stymulację wzrostu gospodarczego w oparciu o rynek finansowy. Z niniejszej pracy wynika, że rządy państwowe oraz przedsiębiorstwa podejmując odpowiednie działania na rynku finansowym mogą doprowadzić do szybszego rozwoju sfery realnej gospodarki. pl
dc.abstract.en The financial sphere and the real economy today together form the country's economic system. In the era of finacialisation current role turning away and at present the real sphere to a large extent is made conditional from the financial market rather than on the contrary, like it was in the past. The financial market is determining processes occurring in the real economy. Insufficient operation of the financial market cause loss of potential advantages in the sector of the real economy. This Master’s thesis has presented the influence of the financial market on the real sphere of the economy, described on the example of Poland.The aim of the work is to analyse impact of chosen elements of the financial market to real economy.. Moreover the work has described the possible solutions being aimed at a positive stimulation of economic growth based on the financial market. The results from this thesis have been shown, that state governments and enterprises taking appropriate actions on the financial market can lead sphere of the real economy to a faster growth. pl
dc.subject.pl finansyzacja – gospodarka realna – rynek finansowy pl
dc.subject.en finacialisation - financial market - real economy pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97185-129489 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)