Jagiellonian University Repository

Rzetelność w dostarczaniu informacji przez spółki giełdowe i wpływ na wartość firmy na podstawie analizowanej spółki PKN ORLEN

pcg.skipToMenu

Rzetelność w dostarczaniu informacji przez spółki giełdowe i wpływ na wartość firmy na podstawie analizowanej spółki PKN ORLEN

Show full item record

dc.contributor.advisor Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.contributor.author Nawara, Eliza pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:11:02Z
dc.date.available 2020-07-26T14:11:02Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204598
dc.language pol pl
dc.title Rzetelność w dostarczaniu informacji przez spółki giełdowe i wpływ na wartość firmy na podstawie analizowanej spółki PKN ORLEN pl
dc.title.alternative Reliability in the provision of information by stock market’s companies and the impact on goodwill on the basis of the analyzed company PKN ORLEN pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca opisuje znaczenie rzetelności w dostarczaniu informacji przez spółkigiełdowe i wpływ na wartość firmy. Jest studium przypadku w zakresie raportowania informacji finansowych oraz pozafinansowych spółki giełdowej PKN ORLEN. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy stanowi część teoretyczną, w której przedstawiono informacyjne aspekty w funkcjonowaniu giełdy papierów wartościowych.W drugim rozdziale opisano możliwości oraz ograniczenia w skutecznym zapobieganiu nadużyciom na rynku kapitałowym.Trzeci rozdział zawiera opis struktury nadzoru spółki PKN ORLEN, krótką analizę finansową sytuacji finansowej spółki za lata 2011-2014 oraz aspekt raportowania danych pozafinansowych, czyli danych Corporate Social Responsibility, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Celem niniejszej pracy było podkreślenie faktu, iż w dobie współczesnych przemian mających miejsce na rynkach kapitałowych całego świata coraz większego znaczenia obok danych finansowych nabierają także dane pozafinansowe dotyczące Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz przedstawienie kluczowych działów spółki, z których to informacje są publikowane w ramach CRS. pl
dc.abstract.en This paper describes the importance of fairness in the provision of information by stock exchange’s companies and impact on the value of the company. It is a case study for reporting financial information and non-financial listed company PKN ORLEN.The work consists of three chapters. The first is a theoretical part in which information is presented aspects of the functioning of the stock exchanges .In the second chapter describes the capabilities and limitations in effectively preventing fraud on the capital market.The third chapter contains a description of the supervisory structure of the company PKN ORLEN, a brief financial analysis of the financial situation of the company for the years 2011-2014 and the aspect of reporting non-financial data, or data Corporate Social Responsibility, CSR.The aim of this study was to highlight the fact that in the era of modern changes taking place in the capital markets around the world increasingly important next financial data also acquire non-financial data relating to Corporate Social Responsibility and the presentation of key departments of the company, of which the information is published under the CRS. pl
dc.subject.pl informacja finansowa - informacja pozafinansowa- sprawozdanie finansowe pl
dc.subject.en the financial data - non-financial data - financial statement pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97181-131813 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)