Jagiellonian University Repository

Kreowanie wizerunku marki za pomocą strategii Content Marketing na przykładzie Pracuj.pl.

pcg.skipToMenu

Kreowanie wizerunku marki za pomocą strategii Content Marketing na przykładzie Pracuj.pl.

Show full item record

dc.contributor.advisor Nierenberg, Bogusław [SAP11019110] pl
dc.contributor.author Wasyl, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:09:11Z
dc.date.available 2020-07-26T14:09:11Z
dc.date.submitted 2015-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204569
dc.language pol pl
dc.title Kreowanie wizerunku marki za pomocą strategii Content Marketing na przykładzie Pracuj.pl. pl
dc.title.alternative Creating the image of brands by Content Marketing Strategy based on an example of Pracuj.pl pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Content Marketing jest zjawiskiem, które od kilku lat rozwija się, zyskując coraz większą aprobatę w dziedzinie marketingu i reklamy. Jest to strategia marketingowa, polegająca na wykorzystywaniu unikalnych, wartościowych treści w celu promowania wizerunku oraz produktów marek. Pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat strategii CM oraz rządzących nią mechanizmów stanowi trudne zadanie ze względu na specyfikę środowiska w jakim funkcjonuje (Internet) oraz jego dynamiczny rozwój. Niniejsza praca miała na celu całościowe ujęcie mechanizmów oraz zagadnień dotyczących strategii Content Marketingu zarówno pod kątem teoretycznych, jak i praktycznych aspektów jej działania. Zebranie kluczowych informacji oraz ich usystematyzowanie pozwoliło na wyodrębnienie cech charakterystycznych, pomocnych miedzy innymi w celu odróżnienia CM od innych strategii marketingowych. Ustalono, że najważniejszym wyróżnikiem Content Marketingu jest eksperckość pojmowana jako umiejętność tworzenia profesjonalnych i unikalnych przekazów, służacych budowaniu długofalowego wizerunku firmy bez narzucania odbiorcom przekazów promocyjnych oraz reklamowych. Dla pełnego zrozumienia opisywanego zagadnienia, dokonano analizy przypadku (case study) firmy Pracuj.pl, która od kilku lat systematycznie wdraża założenia CM, budując własną markę. Możliwość odniesienia opisanych w pracy elementów teoretycznych do konkretnych działań firmy pozwoliło na wskazanie, które z elementów strategii działają najkorzystniej dla marki i jej wizerunku. pl
dc.abstract.en Content Marketing is a phenomenon which for several years is developing, gaining more and more approval in the field of marketing and advertising. It is a marketing strategy, involving use of unique, valuable content in order to promote the image of brands and products. Gaining a comprehensive knowledge of strategies and mechanisms that control of CM it's a difficult task due to the nature of the environment in which it operates (the Internet) and its dynamic development. This thesis was aimed at comprehensive grasp of the mechanisms and issues relating to the Content Marketing strategy, both in terms of theoretical and practical aspects of its operation. Gathering key information and structuring helped to separation the characteristics and distinguish the CM from other marketing strategies. It was agreed that the most important feature of the Content Marketing is expert knowledge understood as the ability to create professional and unique messages, aimed at building long-term corporate image without imposing promotional messages and advertising. For a full understanding of the disclosed issues, prepared case study of Pracuj.pl company, which for several years systematically implements assumptions CM, building its own brand. The ability to reference thesis described in the theoretical elements into concrete actions allowed the company to identify which of the elements of the strategy work most preferred for the brand and its image. pl
dc.subject.pl CONTENT-MARKETING-STRATEGIA-REKLAMA pl
dc.subject.en CONTENT-MARKETING-STRATEGY-ADVERTISING pl
dc.contributor.reviewer Nierenberg, Bogusław [SAP11019110] pl
dc.contributor.reviewer Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97150-182581 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)