Jagiellonian University Repository

Narzędzia doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością – wdrożenie analizy FMEA w przedsiębiorstwie IVB

pcg.skipToMenu

Narzędzia doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością – wdrożenie analizy FMEA w przedsiębiorstwie IVB

Show full item record

dc.contributor.advisor Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.author Włodarczyk, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:06:15Z
dc.date.available 2020-07-26T14:06:15Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204523
dc.language pol pl
dc.title Narzędzia doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością – wdrożenie analizy FMEA w przedsiębiorstwie IVB pl
dc.title.alternative Quality system management improvements tools – FMEA analysis implementation in IVB corporation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było wdrożenie analizy FMEA w przedsiębiorstwie IVB. Był to audytowy wymóg nałożony na przedsiębiorstwo IVB, przez klienta zewnętrznego firmę Magneti Marelli. Wdrożenie dotyczyło procesów w projekcie „Diamont 18” i trwało 10 miesięcy. Praca składa się z trzech części: teoretycznej, metodycznej oraz empirycznej. Zbudowana jest z pięciu rozdziałów. Pracę podsumowuje zakończenie. W rozdziale pierwszym zaprezentowano istotę analizy FMEA, jej rodzaje, etapy, historię oraz zalety. W drugim rozdziale scharakteryzowano dwa jakościowe narzędzia: Diagram Ishikawy, WHY oraz Statystyczną Kontrolę Procesu. Trzeci rozdział przybliża problematykę metodologii badań. Opisuje zastosowaną metodę. Scharakteryzowano w nim przedsiębiorstwo IVB, produkty firmy, zakres działalności oraz strukturę organizacji. Czwarty rozdział wraz z załącznikami szczegółowo opisuje etapy wdrożenia analizy FMEA. Rozdział piąty poświęcony został Statystycznej Kontroli Procesu w przedsiębiorstwie, sprawdzającej zdolność procesu. Wdrożenie analizy udokumentowało proces, wyeliminowało wady wyrobu oraz procesu produkcji poprzez rozpoznanie rzeczywistych przyczyn ich powstawania i zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych. pl
dc.abstract.en The aim of this work is to implementation FMEA analysis in IVB corporation. It was requirements after Magneti Marelli audit. Implementation of the concerned at Diamont 18 project and it took 10 month. The structure of the masters thesis contains three parts: the theoretical, methodical, empirical. Master’s Thesis contain five chapters. In the first chapters brings the essence of concepts FMEA, types, stages, history and advantages. In the second chapter characterizes Ishikawa diagram, 5 Why, and Statistical Process Control. Third chapter contain methodology of research. Describe characteristic of IVB corporation, structure, range of activities. Fourth chapter with attachments describes implementation of FMEA analysis. The last chapter contain example of Statistical Process Control in IVB corporate checking process capability. Implementation of FMEA documented process, product and process defect has been eliminated, by identifying real reason of formation and use correct prevention. pl
dc.subject.pl FMEA – Ishikawa – SPC – Wdrożenie -WHY pl
dc.subject.en FMEA – Implementation – Ishikawa – SPC –WHY pl
dc.contributor.reviewer Wawak, Tadeusz [SAP11005384] pl
dc.contributor.reviewer Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97104-98351 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)