Jagiellonian University Repository

Wójt jako monokratyczny organ wykonawczy gminy

pcg.skipToMenu

Wójt jako monokratyczny organ wykonawczy gminy

Show full item record

dc.contributor.advisor Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.contributor.author Majewska, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:58:02Z
dc.date.available 2020-07-26T13:58:02Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204398
dc.language pol pl
dc.title Wójt jako monokratyczny organ wykonawczy gminy pl
dc.title.alternative Mayor as an individual executive authority in the municipality pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska przedstawia wójta jako monokratyczny organ wykonawczy w gminie. Ukazuje szeroki zakres kompetencji wykonywanych przez wójta uwzględniając w nich charakter wykonywanych zadań, sposób jego powoływania i odwoływania. Praca składa się z czterech połączonych ze sobą tematycznie rozdziałów. Pierwszy z nich odnosi się do samorządu terytorialnego , jego genezy, pojęcia i funkcjonowania. Drugi rozdział opisuje pozycje prawna wójta, uwzględniając w nim objęcie oraz wygaśnięcie mandatu wójta, a także ograniczenia wynikające z pełniącej przez niego funkcji. Trzeci rozdział pokazuje zadania wójta jako organu wykonawczego czyli projekt i uchwalanie uchwał rady gminy , wykonywanie budżetu, gospodarowanie mieniem gminy, zwalnianie i zatrudnianie pracowników a także jego kompetencje kierownicze. Ostatni rozdział przedstawia zadania gminy jako organu podatkowego , organu ochrony środowiska, ukazuje zadania wójta z zakresu pomocy społecznej a także bezpieczeństwa i porządku publicznego. Praca napisana została na podstawie literatury związanej z tematyką samorządową jak również opierając się na ustawodawstwie z tego zakresu. pl
dc.abstract.en Master’s thesis presents a mayor as a individual executive body of the municipality. It shows a wide range of competencies performed by the mayor including nature of the excluded tasks and a way in which he/she is elected or dismissed. This paper consists of four connected thematicaly chapters. The first one relates to the local government. Its origins, concepts and structure will be discussed. Second chapter describes legal positions of mayor, taking account of the acquisition and the expiry of the mandate, as well as restrictions resulting from discharging its functions.The third chapter presents the mayor’s tasks as the executive body, that is a planning and passing resolutions of the municipility council, budget implementation, management of municipality possesions, firing and hiring empolyees. It also describes mayor’s managerial competence. The final chapter focuses on the tasks of the municipality as a tax and environmental protection authorities. It presents mayor’s assignments relating to social service, secutity and public order. This thesis was written based on the literature relevant to the topic of self-government and legislation concerning this subject. pl
dc.subject.pl Wójt, gmina , samorząd terytorialny , samorząd gminny , wybór wójta, organ wykonawczy , administracja samorządowa , rada gminy,zadania wójta, mandat wójta. pl
dc.subject.en Mayor, municipality, local self-government, municipal self-government, election of mayor, executive arm,Local government, the municipal council,mayor's tasks, mayor's mandate. pl
dc.contributor.reviewer Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.contributor.reviewer Bandarzewski, Kazimierz [SAP11016015] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96964-184022 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)