Jagiellonian University Repository

Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech - solidaryzm, rynek, państwo

pcg.skipToMenu

Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech - solidaryzm, rynek, państwo

Show full item record

dc.contributor.advisor Sowada, Christoph [SAP20002040] pl
dc.contributor.author Jaźwiecki, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:57:59Z
dc.date.available 2020-07-26T13:57:59Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204397
dc.language pol pl
dc.title Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech - solidaryzm, rynek, państwo pl
dc.title.alternative Health insurance in Germany - solidarity, market, state pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Obecny kształt niemieckiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych jest wynikiem nie tylko pionierskich założeń jego twórcy, ale również konsekwentnych reform mających na celu maksymalizację korzyści płynących z jego istnienia. Otto von Bismarck postawił przed pierwszymi jasno zdefiniowanymi ubezpieczeniami świata wiele ambitnych zdań, których realizacja przyczynia się do poprawy jakości życia w Niemczech do dnia dzisiejszego.W niniejszej pracy zostały omówione najważniejsze właściwości formy jaką przybrał system po przeszło 130 latach od swoich narodzin.Współistnienie ustawowych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wiąże się z mnogimi regulacjami dotyczącymi przynależności określonych grup społecznych, wysokości składek oraz zakresu świadczeń w każdym z nich. Obowiązkowym ubezpieczeniom towarzyszą ponadto dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe zabezpieczające potrzeby nie znajdujące się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Ubezpieczeniowy charakter finansowania ochrony zdrowia w połączeniu z relatywnie wysokim stopniem zamożności Niemców pozwala na utrzymanie jednego z obecnie największych współczynników wydatków na zdrowie w odniesieniu do produktu krajowego brutto.Przenikanie się państwowego systemu opartego o zasadę solidaryzmu z prywatnymi ubezpieczalniami kultywującymi zasadę ekwiwalentności gwarantuje powszechność ubezpieczeń zdrowotnych, a co za tym idzie zabezpieczenie potrzeb związanych ze zdrowiem. Dodatkowo jakość ubezpieczeń oferowanych zarówno przez państwo jak i rynek jest wzmacniana poprzez mechanizm konkurencji.Wdrażając reformy na kształt niemieckich pamiętać należy jednak o czynnikach zakłócających, które w innych realiach politycznych, ekonomicznych, społecznych czy kulturowych mogą zadecydować o ich powodzeniu lub nie. pl
dc.abstract.en The current shape of health insurance system in Germany is an outcome of not only pioneer framework of its creator, but also consequent reforms aiming to maximize the benefits of its existence. Many ambitious tasks for the first clearly defined insurance system of the world were set by Otto von Bismark, their realization leads to improvement of quality of life in Germany till today.This paper covers the most important features of the current form which system has been shaped into after over 130 years since its creation.Coexistance of state and private health insurances is connected to multiple regulations on particular society groups membership, the level of premiums and range of services in each of them. Mandatory insurances are accompanied by supplementary insurance which covers the needs that are not in the basket of guaranteed benefits. The insurance character of health care financing in conjunction with a relatively high level of Germans wealth allows to maintain health expenditures in relation to gross domestic product on one of the world’s most highest levels. The percolation of state system based on solidarity principle with the private insurance supported by the equivalent principle guarantees universal coverage of health insurance in consequence provision of health needs. Additionally, the quality of insurance provided both by the state and market is empowered by the mechanism of competition. When implementing reforms that imitate the shape of those introduced in Germany interfering factors such as other political, economic, social or cultural have to be remembered for they can determine the reform’s success or failure. pl
dc.subject.pl Ubezpieczenie zdrowotne, Niemieckie Ubezpieczenie Zdrowotne, Solidarność pl
dc.subject.en Health insurance, German Health Insurance, Solidarity pl
dc.contributor.reviewer Sowada, Christoph [SAP20002040] pl
dc.contributor.reviewer Kocot, Ewa [SAP20001815] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96963-159701 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)