Jagiellonian University Repository

Pozycja prawna starosty w administracji powiatu

pcg.skipToMenu

Pozycja prawna starosty w administracji powiatu

Show full item record

dc.contributor.advisor Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.contributor.author Gut, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:57:13Z
dc.date.available 2020-07-26T13:57:13Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204385
dc.language pol pl
dc.title Pozycja prawna starosty w administracji powiatu pl
dc.title.alternative The legal standing of the starost in the administration of the district authorities. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca ma charakter opisowy.Szczególne miejsce zajmują rozważania dotyczące pozycji prawnej starosty w administracji powiatu. Praca zawiera próbę ukazania funkcjonowania przewodniczącego zarządu, jego tryb wyboru a także kompetencje. Pozycja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział wprowadza w tematykę samorządu terytorialnego. Wskazuje na podstawowe akty prawne, zasady, gospodarkę finansową oraz nadzór na samorządem powiatowym. Rozdział drugi obejmuje analizę struktur władzy powiatu. Przedstawiona tu jest próba definicji pojęcia organu administracji publicznej oraz charakterystyka organów powiatu. Rozdział trzeci poświęcony jest pozycji prawnej starosty w strukturach samorządu terytorialnego. Rozdział przedstawia procedurę powołania starosty oraz jego zadania. Rozdział czwarty ukazuje starostwo powiatowe, jako urząd administracji publicznej. Rozdział zawiera analizę statusu pracowników starostwa a także strukturę organizacyjną i funkcjonowanie starostwa powiatowego. pl
dc.abstract.en This thesis is descriptive. The special place is taken by consideration of the legal standing of the starost in the administration of the district authorities. The thesis contains the attempt to show the functioning of the chairman of the antonomous district authorities, the way of his choosing as well as the competences. The thesis consists of four chapters. The first chapter introduces the theme of the district authorities. It shows the basic legal documents, rules, financial economy and the supervision. The second chapter includes the analysis of the structures of the authority. There is the definition of the public administration and the characterization of the administrative district. The third chapter tells about the legal position of the starost in the administrative district structures. It shows the procedures of choosing the starost and his tasks. The forth chapter shows the administrative district as the public office. It includes the analysis of the position of the employees and the structure as well as functioning of the administrative district. pl
dc.subject.pl starosta, rada powiatu, zarząd powiatu, powiat, jednostka samorządu terytorialnego, organ administracji publicznej, pracownik samorządowy, starostwo powiatowe, urząd administracji publicznej, samorząd terytorialny pl
dc.subject.en the starost, the board, the management, the unit of the district, the organ of the public administration, the autonomy emploee, the administrative district, the office of public administration, the teritorial autonomy pl
dc.contributor.reviewer Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.contributor.reviewer Bandarzewski, Kazimierz [SAP11016015] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96951-183026 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)