Jagiellonian University Repository

Referendum lokalne jako podstawowa forma demokracji bezpośredniej

pcg.skipToMenu

Referendum lokalne jako podstawowa forma demokracji bezpośredniej

Show full item record

dc.contributor.advisor Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.contributor.author Adamczyk, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:55:58Z
dc.date.available 2020-07-26T13:55:58Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204365
dc.language pol pl
dc.title Referendum lokalne jako podstawowa forma demokracji bezpośredniej pl
dc.title.alternative The local referendum as the basic form of the direct democracy. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Referendum lokalne jako forma udziału uprawnionych mieszkańców wspólnoty lokalnej,w procesie decydowania o sprawach istotnych dla całej społeczności lokalnej ma szczególne znaczenie. Stanowi bowiem najistotniejszy przejaw demokracji bezpośredniej, ponieważ przyznaje upoważnionym do głosowania obywatelom, władcze uprawnienia. W konsekwencji, prawo wyrażenia woli przez wyborców, w drodze referendum lokalnego, powszechnie uważane jest za podstawową i najważniejszą formę demokracji bezpośredniej. Rozważania w niniejszej pracy dotyczą problematyki instytucji referendum lokalnego i jej wpływu na mieszkańców określonej wspólnoty terytorialnej. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym określono podstawy prawne funkcjonowania referendum lokalnego w Polsce. Ponadto, scharakteryzowano kategorię uczestników oraz inicjatorów, oraz ukazano zakres spraw, które mogą być przedmiotem głosowania. Rozdział II obejmuje analizę następujących zagadnień: efektywności prawa referendalnego, politycznego aspektu decyzyjności członków wspólnoty samorządowej oraz ekonomicznego aspektu finansowania referendum lokalnego. W rozdziale trzecim, opisano procedurę referendalną oraz gwarancje, jakie przysługują uprawnionym do głosowania obywatelom, w związku z realizacją rozstrzygnięcia referendalnego. Całość pracy kończy podsumowanie, w którym zreasumowano rozważania na temat referendum lokalnego. pl
dc.abstract.en The local referendum, as the form of the participation authorised residents of local community, in the process of deciding on the cases significant for the entire local community is special importance. It constitutes the most important sign of the direct democracy, since is granting citizens authorised for the voting, lordly entitlements. In consequence, the right to express the will by electors, by form of the local referendum, universally is regarded as the basic and most important form of the direct democracy. Considerations at this work, concern issues of the institution of the local referendum and her influence on residents of determined territorial community. The study consists of three chapters. In the first chapter, were determined legal grounds of functioning of the local referendum in Poland. Moreover, were characterised a category of participants and initiators and a scope of cases which can be an object of the voting. The chapter second, includes analysis of the following issues: effectivenesses of the referendum law, political decisiveness aspect of members of the self-governing community and the economic aspect of financing the local referendum. In the chapter three, were described a referendum procedure and guarantees which have citizens authorised to vote, in relation to the completion of the referendum decision. The whole of the work is finishing the summary, were summed up the considerations about the local referendum. pl
dc.subject.pl Referendum lokalne, demokracja bezpośrednia, członkowie wspólnoty samorządowej, decyzja polityczna, efektywność prawa referendalnego, procedura referendalna pl
dc.subject.en Local referendum, direct democracy, members of the self-governing community, political decision, effectiveness of the referendum law, referendum procedure pl
dc.contributor.reviewer Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.contributor.reviewer Bandarzewski, Kazimierz [SAP11016015] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96924-183095 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)