Jagiellonian University Repository

Doświadczenie zjawiska cyberuzależnienia przez studentów - analiza na podstawie wybranej grupy.

pcg.skipToMenu

Doświadczenie zjawiska cyberuzależnienia przez studentów - analiza na podstawie wybranej grupy.

Show full item record

dc.contributor.advisor Zawadzka, Barbara [SAP20002613] pl
dc.contributor.author Ziaja, Marzena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:55:39Z
dc.date.available 2020-07-26T13:55:39Z
dc.date.submitted 2016-10-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204360
dc.language pol pl
dc.title Doświadczenie zjawiska cyberuzależnienia przez studentów - analiza na podstawie wybranej grupy. pl
dc.title.alternative THE EXPERIENCE OF THE PHENOMENON OF CYBER ADDICTION AMONG STUDENTS – AN ANALYSIS BASED ON A SELECTED RESEARCH GROUP pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest zbadanie doświadczenia zjawiska cyberuzależnienia wśród grupy studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim. W pracy zostało wykorzystane badanie ankietowe, które zostało przeprowadzone w formie „papier długopis” i drogą elektroniczną. W ankiecie został wykorzystany test Problematycznego Użytkowania Internetu, który jest zmodyfikowaną adaptacją Addiction Test K. Young. Test ten składa się z 22 stwierdzeń, na które osoba badana odpowiada w 5-cio stopniowej skali 0-5. Czym wyższy wynik uzyskany w teście, tym większe ryzyko występowania cyberuzależnienia u badanej osoby. Praca została podzielona na dwie część: teoretyczną i badawczą.Pierwsza część pracy została poświęcona definicji zjawiska cyberuzależnienia. Przedstawia krótki rys historyczny rozwoju Internetu, jego szybkiego rozwoju i ogromnych możliwości, które oferuje użytkownikowi. Przybliżone zostają najbardziej popularne, a zarazem niebezpieczne obszary Sieci, ze wskazaniem na możliwości jakie dają współczesnemu użytkownikowi. Opisano również zagrożenia, jakie mogą wynikać z nadmiernego korzystania z tych obszarów. Przedstawiono definicje i mechanizmy uzależnienia, porównując z różnymi definicjami zjawiska cyberuzależnienia. Scharakteryzowano różne koncepcje uzależnienia od Sieci oraz przedstawiono możliwe rodzaje problematycznego korzystania z Internetu. W ostatnim rozdziale części teoretycznej przybliżone zostały konsekwencje, wynikające z uzależnienia od Sieci.Druga część badawcza opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowi Uniwerystetu Jagiellońskiego. W badaniu wzięli udział losowo wybrani studenci. Ankietę wypełniło 100 osób w tym 70 kobiet i 30 mężczyzn. Część badawcza zawiera opis grupy badawczej, zastosowanej metodologii, prezentację wyników i ich analizę. W wyniku analizy uzyskanych wyników wyciągnięto następujące wnioski:1.Czas spędzany w Internecie przez Studentów wydłuża się, w niektórych przypadkach sięgając nawet do 7 godzin dziennie. Wielu badanych przyznaje, że ma problemy z kontrolowaniem swojego czasu przeznaczanego na przebywanie w Sieci i aby uzyskać satysfakcję musi ten czas podczas kolejnych sesji przedłużać. Jednak biorąc pod uwagę powszechność i łatwość dostępu Internetu nie można traktować czasu przeznaczonego na korzystanie z Sieci jako głównego kryterium mającego wpływ na ryzyko cyberuzależnienia.2.Prawie co czwarta kobieta i co czwarty mężczyzna znaleźli się w grupie wysokiego ryzyka uzależnienia od Internetu. Najwięcej badanych osób znajduję się w grupie umiarkowanego ryzyka.3.Badanie nie wykazało statystycznie istotnych różnic wskazujących na to, że płeć jest czynnikiem różnicującym ryzyko uzależnienia od Internetu4.Najbardziej popularnymi sposobami wykorzystania Internetu wśród studentów są czynności bierne czyli takie jak: sprawdzanie poczty, oglądanie filmów i słuchanie muzyki, zdobywanie informacji, przeglądanie stron WWW, zakupy, przeglądanie portali społecznościowych.5.Czynności, które są najbardziej popularne wśród badanych nie sprzyjają ryzyku uzależnienia, ponieważ są czynnościami biernymi (np. oglądanie filmów, słuchanie muzyki). Czynności które znacznie zwiększają ryzyko problematycznego użytkowania Sieci to te, które wymagają od użytkownika aktywnego udziału i zaangażowania. Strefy te to: czaty, gry, fora, erotyka, portale społęcznościowe (korzystanie na nich z czatów i gier ze znajomymi).. 6.Zdecydowana większość badanych studentów nie dostrzega u siebie problemów wynikających z korzystania z cyberprzestrzeni. Osoby, które deklarowały, że uważają się za uzależnione psychicznie od Internetu, w większości faktycznie znajdują się w grupie wysokiego ryzyka uzależnienia od Sieci. pl
dc.abstract.en The aim of this work is to research the experience of the phenomenon of cyber addiction among students of the Faculty of Health Sciences at the Jagiellonian University.To accomplish the work a written and electronic survey were conducted. The Problematic Use of the Internet Test was used in this questionnaire, which is a modified version of the Addiction Test K. Young. This test consists of 22 statements on which the tested person answers in a 5-point scale of 0-5. The higher the result obtained in the test, the greater the risk of cyber addiction in an individual.The work has been divided into two part: the theory and the research.The first part was devoted to define the phenomenon of cyber addiction. It presents a brief history of the development of the Internet, its rapid growth and the huge opportunities it offers the user. The most popular, yet dangerous, areas of the Web are presented with the indication of the possibilities they can offer to the modern user. It also describes the risks which may result from an excessive use of these areas. The definition and the mechanisms of addiction are described and compared with the various definitions of the phenomenon of cyber addiction. Different concepts of cyber addiction were characterized and possible types of problematic Internet use were shown. In the last chapter of the theoretical part an explanation of the consequences arising from an addiction to the Web is presented. The second part of the research is based on a survey conducted among students of the Faculty of Health Sciences at the Jagiellonian University. The study was attended by randomly selected students. The questionnaire was filled in by 100 people - 70 women and 30 men. The research part contains a description of the researched group, the methodology used, the presentation of results and their analysis.Upon the analysis of the results the following conclusions were drawn: 1. The time spent on the Internet by students is extending, in some cases reaching up to 7 hours a day. Many respondents admit that they have difficulty controlling their time spent on the Web and that in order to get satisfaction they have to prolong that time during the next session. However, given the universality and the ease of access, the time spent on the Internet cannot be considered the main criterion affecting the risk of cyber addiction.2. Almost every fourth woman and every fourth man were at high risk of Internet addiction. Most respondents find themselves in a group of moderate risk.3. The research showed no statistically significant differences indicating that gender is a factor differentiating the risk of Internet addiction.4. The most common methods of Internet use among students are passive activities such as: checking emails, watching movies, listening to music, getting information, Web browsing, shopping and browsing social networking sites.5. The most popular activities among respondents do not favor risk of addiction because they are passive (eg. watching movies, listening to music). Activities which significantly increase the risk of the problematic use of the Web are those that require the user to actively participate and engage. These zones are: chat rooms, games, forums, erotic sites, social networking (using their chats and games with friends).6. The vast majority of surveyed students do not see any problems arising from the use of cyberspace. Students who declared that they consider themselves to be mentally dependent on the Internet, in most cases are actually at high risk of being addicted from the Web. pl
dc.subject.pl studenci, uzależnienie od Internetu, skutki uzależnienia, Cyberuzależnienie pl
dc.subject.en students, the Internet addiction, the effects of addiction, cyber addiction pl
dc.contributor.reviewer Zawadzka, Barbara [SAP20002613] pl
dc.contributor.reviewer Duplaga, Mariusz [SAP20001389] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96918-186270 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)