Jagiellonian University Repository

Zależność pomiędzy stanem zdrowia a zdrowiem rodziców.

pcg.skipToMenu

Zależność pomiędzy stanem zdrowia a zdrowiem rodziców.

Show full item record

dc.contributor.advisor Topór-Mądry, Roman [SAP20001805] pl
dc.contributor.author Waliczek, Sonia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:55:01Z
dc.date.available 2020-07-26T13:55:01Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204350
dc.language pol pl
dc.title Zależność pomiędzy stanem zdrowia a zdrowiem rodziców. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Choroby serca, nowotwory, alergie oraz cukrzyca są coraz większym problemem zdrowia publicznego. Dwa pierwsze schorzenia są główną przyczyną śmiertelności w Polsce. Nowotwory są spowodowane mutacjami w licznych genach. Przyczyną takiego stanu rzeczy są różnego typu czynniki wyzwalające lub przyspieszające ten proces – czynniki biologiczne, chemiczne, czy fizyczne. Tendencję do chorobowości na nowotwory można także odziedziczyć. Cukrzyca jest zespołem zaburzeń metabolicznych spowodowanych zaburzeniami w wydzielaniu insuliny. Do zaburzeń tych dochodzi poprzez współistnienie czynników genetycznych (dodatni wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy, pochodzenie etniczne) oraz czynników środowiskowych, tj. mała aktywność fizyczna, nieodpowiednia dieta, czy palenie tytoniu. Przyczyną chorób serca są przede wszystkim: nieodpowiedni styl życia, mała aktywność fizyczna, dieta bogata w tłuszcze wielonasycone oraz palenie papierosów. Mogą one mieć także podłoże genetyczne i być dziedziczone autosomalnie dominująco, co może być przyczyną rozwoju tych chorób u około 50% członków rodziny. Kolejnym problemem dotykającym współczesne społeczeństwo są alergie, będące odpowiedzią zapalną na czynnik środowiskowy, nazywany alergenem. Może ona być przekazywana kolejnym pokoleniom w sposób epigenetyczny, jednak, aby się ujawniła muszą zadziałać czynniki środowiskowe.Materiał i metoda: Analizę zależności występowania rodzinnego chorób serca, nowotworów, cukrzycy i alergii wykonano na podstawie wyników badania HAPPIE. Do badania zakwalifikowano 983 osób w wieku 45-69 lat, mieszkańców Krakowa. Zależność pomiędzy chorobowością na wymienione choroby a ich rodzinnym występowaniem zbadano przy pomocy testu Chi^2, przyjmując poziom istotności α=0,05.Wyniki: Analiza wykazała, że nie ma zależności pomiędzy chorobowością na nowotwory oraz choroby serca a ich rodzinnym występowaniem oraz, że istnieje taka zależność w przypadku cukrzycy oraz alergii. pl
dc.abstract.en Introduction: Heart disease, cancer, allergies and diabetes are a growing public health problem. The first two disorders are the leading cause of mortality in Poland. Cancer is caused by mutations in many genes. The reason for this are the different types of triggers or accelerating this process - Biological agents, chemical, or physical. The tendency for the morbidity of cancer can also be inherited. Diabetes is a complex metabolic disorder caused by impaired insulin secretion. Those disorders occur by the coexistence of genetic factors (positive family history of diabetes, ethnicity) and environmental factors, ie. Low physical activity, poor diet, and smoking. The cause of heart disease are mainly: the wrong lifestyle, low physical activity, a diet rich in fats and smoking wielonasycone. They may also have a genetic basis and be autosomal dominant, which may be the cause of these diseases in about 50% of the members of the family. Another problem affecting society today are allergies which are an inflammatory response to an environmental factor, called an allergen. It can be passed on to future generations as epigenetic, however, to be revealed must be triggered environmental factors.Materials and Methods: We analyzed according to familial heart disease, cancer, diabetes and allergies made on the basis of test results HEPIEE. The study involved 983 people aged 45-69 years, residents of Krakow. The relationship between the morbidity of the diseases mentioned family and their occurrence was examined using the Chi ^ 2, assuming the level of significance of α = 0.05.Results: The analysis showed that there is no relationship between the incidence of cancer and heart disease and a family history of them, and that there is a relationship in the case of diabetes and allergies. pl
dc.subject.pl choroby serca, nowotwory, alergia, cukrzyca, rodzinne występowanie pl
dc.subject.en heart disease, cancer, allergy, diabetes, family history of diseases pl
dc.contributor.reviewer Topór-Mądry, Roman [SAP20001805] pl
dc.contributor.reviewer Jasieńska, Grażyna [SAP20001998] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96906-184489 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)