Jagiellonian University Repository

Ewolucja polskiego systemu podatku VAT po przystąpieniu do Unii Europejskiej

pcg.skipToMenu

Ewolucja polskiego systemu podatku VAT po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Gurgul, Martyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:53:41Z
dc.date.available 2020-07-26T13:53:41Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204329
dc.language pol pl
dc.title Ewolucja polskiego systemu podatku VAT po przystąpieniu do Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Evolution of the Polish VAT system after accession to the Europen Union pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Podatki mają decydujące znaczenie w kwestii funkcjonowania każdego państwa, gdyż wpływają na sferę gospodarczą i ekonomiczną. Szczególnie ważny w każdym systemie podatkowym jest podatek od towarów i usług. Celem pracy jest przedstawienie konstrukcji i charakterystyki podatku VAT oraz jego ewolucji po przystąpieniu do struktur Unii Europejskiej. Praca składa się z części teoretycznej i analitycznej. Teoria porusza kwestie dotyczące istoty i funkcjonowania podatku od towarów i usług w polskim systemie podatkowym oraz zmiany jakie miały miejsce w związku procesem harmonizacji i dostosowania VAT do wymagań UE. Część analityczna natomiast ukazuje znaczenie wpływów z tytułu podatku VAT do budżetu państwa. Wysokość oraz dynamika wpływów dowodzą, iż to podatek od towarów i usług ma decydujące znaczenia dla dochodów generowanych przez państwo. Analiza porusza także kwestie problemu związanego z pogłębiającą się luką podatkową, która jest efektem występowania oszustw w podatku VAT. Praca została napisana w oparciu o literaturę naukową dotyczącą podatku od towarów i usług oraz przepisy podatkowe obowiązujące zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano również raporty Ministerstwa Finansów dotyczące podatku VAT. pl
dc.abstract.en The taxes have decisive meaning in functioning of countries as they have an impact on economy area. In every tax system a value added tax is particularly important. The aim of the Master’s thesis is to present the structure and characteristics of the value added tax as well as describe VAT evolution after the accession to the European Union. The work consists of the theoretical and analytical part. The theory is bringing up issues concerning the being and functioning of the value added tax in the Polish tax system and changes which took place in the connection with process of the harmonization and the adaptation of the VAT to requirements of the EU. The analytical part has been shown the significance of receipts from the value added tax up to the state budget. The height and dynamics of receipts are showing that VAT has deciding meanings for incomes generated by the state. The analysis also has described the problem with tax loophole which is an effect of appearing of frauds in the value added tax. The work has been written based on the scientific literature concerning the value added tax and tax regulations in Poland as well as in the European Union. The reports of the Ministry of Finance concerning the value added tax were also used for carrying out an analysis. pl
dc.subject.pl budżet państwa – harmonizacja – podatek – Unia Europejska – VAT pl
dc.subject.en state budget - harmonization - tax - the European Union - VAT pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96885-183400 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)