Jagiellonian University Repository

OPTYMALIZACJA PODATKU DOCHODOWEGO W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

pcg.skipToMenu

OPTYMALIZACJA PODATKU DOCHODOWEGO W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Show full item record

dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Bylica, Krystyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:52:29Z
dc.date.available 2020-07-26T13:52:29Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204310
dc.language pol pl
dc.title OPTYMALIZACJA PODATKU DOCHODOWEGO W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW pl
dc.title.alternative OPTIMIZATION OF THE INCOME TAX OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest zagadnienie optymalizacji podatkowej. Autor dążył do usystematyzowania wiedzy na temat możliwości legalnego zmniejszania obciążeń podatkowych od dochodów z działalności gospodarczej. Przedstawione zostały metody optymalizacji podatkowej w postaci bieżących decyzji, możliwych do zrealizowania w każdym okresie, jak i strategii, które wymagają odpowiedniego planowania i przygotowania do ich realizacji. Zaprezentowano analizę wpływu wykorzystanych metod optymalizacji na zmniejszenie obciążeń podatkowych mikroprzedsiębiorstwa działającego w branży budowlanej. Rezultaty skonfrontowano z alternatywnymi wariantami przewidzianymi w polskich przepisach, takich jak: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skutkiem decyzji podatkowych właściciela firmy było obniżenie o ok. 40% rocznego zobowiązania podatkowego w analizowanym okresie. Oszczędność podatkowa wyniosła około 67 tys. zł, a wykazana kwota zobowiązania podatkowego stanowiła ok. 112 tys. zł. Generalnie autor ocenił, że przedsiębiorca posiada wiedzę na temat zagadnień optymalizacyjnych i wykorzystuje ją skutecznie. pl
dc.abstract.en The theme of the project is the issue of tax optimization. The author sought to systematize knowledge about how to legally reduce the tax burden from business activities income. The tax optimization methods were presented in the form of current decisions which are feasible in any time, as well as strategies that require proper planning and preparation for their implementation.An analysis of the impact of the utilized optimization methods reduce the tax burden on micro-enterprises operating in the construction industry was presented. Results confronted with alternative variants provided for in the Polish legislation, such as; the Income Tax Act from natural persons.The result of tax decisions of a business owner was the reduction by approximately 40% of annual tax liability in the analyzed period. Tax savings amounted to about 67 000 zloty, and demonstrated the amount of tax liability accounted for approximately 112 000 zloty.Generally, the author assessed that the entrepreneur has knowledge of optimization problems and uses it efficaciously. pl
dc.subject.pl optymalizacja podatkowa – podatek dochodowy – sektor małych i średnich przedsiębiorstw pl
dc.subject.en income tax - tax optimization - the sector of small and medium-sized enterprises pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96866-170632 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)