Jagiellonian University Repository

ANALIZA FINANSOWA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE NA PRZYKŁADZIE WAWEL SA I ZPC OTMUCHÓW SA W LATACH 2012-2014

pcg.skipToMenu

ANALIZA FINANSOWA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE NA PRZYKŁADZIE WAWEL SA I ZPC OTMUCHÓW SA W LATACH 2012-2014

Show full item record

dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Szczerba, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:51:05Z
dc.date.available 2020-07-26T13:51:05Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204288
dc.language pol pl
dc.title ANALIZA FINANSOWA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE NA PRZYKŁADZIE WAWEL SA I ZPC OTMUCHÓW SA W LATACH 2012-2014 pl
dc.title.alternative Financial analysis of publicly listed companies on the example of Wawel SA and ZPC Otmuchów SA in 2012-2014 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Analiza finansowa odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu racjonalnych decyzji we współczesnej gospodarce rynkowej. Celem analizy finansowej jest określenie rezultatów podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa, w oparciu o dostępne informacje. Co więcej, analiza finansowa służy przygotowaniu i wykorzystaniu informacji na temat działalności, wyników oraz kondycji finansowej dla szerokiego kręgu jej odbiorców. Wyniki uzyskane z przeprowadzonej analizy finansowej są zróżnicowane, w zależności od rodzaju, zawartości i jakości materiałów źródłowych. Podstawowym źródłem informacji wiarygodnych danych do przeprowadzenia analizy finansowej są sprawozdania finansowe. W niniejszej pracy analizie finansowej poddano dwie spółki: Wawel SA i ZPC Otmuchów SA w latach 2012-2014, które działają w branży przemysłu spożywczego. Jej zakres obejmował wstępną analizę podstawowych sprawozdań finansowych oraz analizę wskaźnikową. pl
dc.abstract.en Financial analysis plays a key role in making rational decisions in the modern market economy. The purpose of financial analysis is to determine the results of decisions concerning the operation of the company, on the basis of available information. Moreover, financial analysis serves to prepare and use of the information on the activities, performance and financial condition for a wide range of its audience. The results of the financial analysis are varied, depending on the nature, content and quality of source materials. The primary source of information reliable data to conduct financial analysis are financial statements. In this study, financial analysis were subjected to two companies: Wawel SA and ZPC Otmuchów SA in 2012-2014, that operate in the food industry. Its scope included a preliminary analysis of the basic financial statements and ratio analysis. pl
dc.subject.pl analiza – finanse – sprawozdanie – wskaźniki pl
dc.subject.en analysis – finances – indicators – statement pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96842-183438 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)