Jagiellonian University Repository

Nadużywanie pozycji dominującej w prawie farmaceutycznym

pcg.skipToMenu

Nadużywanie pozycji dominującej w prawie farmaceutycznym

Show full item record

dc.contributor.advisor Biliński, Michał [SAP14002718] pl
dc.contributor.author Synowiec, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:49:18Z
dc.date.available 2020-07-26T13:49:18Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204260
dc.language pol pl
dc.title Nadużywanie pozycji dominującej w prawie farmaceutycznym pl
dc.title.alternative The abuse of a dominant position in pharmaceutical law pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dyplomowa porusza tematykę nadużywania pozycji dominującej w prawie farmaceutycznym. Dotyczy szeroko rozumianego problemu wykorzystywania znaczącej pozycji rynkowej przez większych przedsiębiorców, którzy na różny sposób starają się kontrolować rynek. Poprzez lepszą pozycję ekonomiczną bezpośrednio naruszają prawo wolnej konkurencji wobec pozostałych przedsiębiorców. Co więcej, w sposób pośredni oddziałują także na status konsumentów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Praca składa się z trzech głównych rozdziałów. Początkowo wprowadza w szeroko rozumianą tematykę nadużywania pozycji dominującej. Następnie określa przykłady nielegalnych praktyk rynkowych, które uwidaczniają popularny w obecnych czasach problem nadużyć ze strony przedsiębiorców. Końcowo przedstawia sytuacje faktyczne które miały miejsce w przeszłości a stały się fundamentalnymi przykładami naruszeń prawa antymonopolowego. W przypadku obrotu różnymi medykamentami na rynku farmaceutycznym przykład wykorzystywania posiadanego statusu przez znaczące podmioty gospodarcze ma charakter szczególnie doniosły. Prowadzić on może nie tylko do patologicznych sytuacji rynkowych, ale także może wywoływać negatywne skutki w sferze zdrowia lub życia ludzkiego. pl
dc.abstract.en This thesis is dedicated to the problem of abuse of a dominant position in pharmaceutical law. It describes a wider issue of using a significant market power by larger traders, who try to control the market in different ways. Through better economic position they directly violate the right to free competition in view of the other entrepreneurs. What is more, they indirectly interact on the status of consumers participating in the course. The work consists of three main chapters. Initially introduced in a broadly understood a subject of abuse of a dominant position. Then specifies examples of illegal market practices that highlight the most popular problems of fraud on the part of entrepreneurs nowadays. Finally it shows the actual situations, that have occurred in the past and have become fundamental examples of violations of antitrust law. In case of marketing of different medicaments on the pharmaceutical market, such as the use of their status by the major operators are particularly compelling. It can lead not only to a pathological market situation, but also can cause negative effects in the sphere of health or human life. pl
dc.subject.pl nadużywanie pozycji dominującej, prawo farmaceutyczne, pozycja dominująca pl
dc.subject.en abuse of a dominant position, pharmacy, pharmaceutical law pl
dc.contributor.reviewer Biliński, Michał [SAP14002718] pl
dc.contributor.reviewer Żurawik, Artur [SAP14000291] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96813-162365 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)