Jagiellonian University Repository

Zastosowanie oceny skutków zdrowotnych w programach przeciwdziałania przemocy w szkole na wybranym przykładzie

pcg.skipToMenu

Zastosowanie oceny skutków zdrowotnych w programach przeciwdziałania przemocy w szkole na wybranym przykładzie

Show full item record

dc.contributor.advisor Malinowska-Cieślik, Marta [SAP20001877] pl
dc.contributor.author Łukaszewska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:48:40Z
dc.date.available 2020-07-26T13:48:40Z
dc.date.submitted 2015-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204250
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie oceny skutków zdrowotnych w programach przeciwdziałania przemocy w szkole na wybranym przykładzie pl
dc.title.alternative Health impacts assessment in school violence prevention. Analysis of selected school discipline policy pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie: Raport Światowej Organizacji Zdrowia o przeciwdziałaniu przemocy oraz przestępczości wśród młodzieży dowodzi, iż przemoc interpersonalna jest trzecią z najczęstszych przyczyn śmierci i główną przyczyną niepełnosprawności wśród osób w wieku od 10 do 29 lat [Sethi i in., 2010]. Skala tego zjawiska potwierdza potrzebę tworzenia szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych, które powinny skutecznie zapobiegać występowaniu przemocy rówieśniczej i jej skutkom wśród dzieci i młodzieży. W ewaluacji takich programów wykorzystać można ocenę skutków zdrowotnych (z ang. Health Impact Assessment-HIA), która jest narzędziem służącym do oszacowania potencjalnych konsekwencji zdrowotnych jakie mogą wystąpić w danej populacji, na skutek planowanej lub podejmowanej decyzji czy wdrażania programu lub interwencji.Cel pracy: Celem niniejszej pracy był opis zastosowania oceny skutków zdrowotnych (HIA) w programach przeciwdziałania przemocy w szkole na wybranych przykładach. Metoda: W celu wybrania odpowiednich publikacji zastosowano metodę przeglądu piśmiennictwa. Odpowiednich publikacji poszukiwano w bazach informacji naukowej takich jak MEDLINE PubMed, Scopus, ProQuest Central oraz Web of Science.Po zapoznaniu się z 14 publikacjami wybrano do dalszej, pogłębionej analizy jedną publikację, spełniającą założone kryteria. Jest to raport opublikowany we wrześniu 2014 roku, który dotyczy oceny wpływu na zdrowie programów dyscypliny w szkołach w hrabstwie Merced w Kalifornii, opracowany przez Human Impact Partners, Building Healthy Communities Merced Southwest Merced and East Merced County, Merced Organizing Project, The California Endowment. Oryginalny tytuł to: “Restorative Justice and Health in Merced Schools Improving health impact through school discipline policy in Merced, CA”.Wyniki: W wybranym raporcie analiza HIA została wykorzystana do oceny trzech koncepcji programów szkolnej dyscypliny: 1) polityki Exclusionary School Discipline (ESD), 2) polityki Positive Behavior Intervention and Support) (PBIS), 3) polityki Restorative Justice Discipline (RJD). Dokonano przeglądu literatury oraz przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe, za pomocą których zbadano wpływ na zdrowie programu RJD. Przy zastosowaniu procedury HIA do oceny skutków zdrowotnych określono następujące wskaźniki: 1) osiągnięcia i wyniki w nauce; 2) uczniowie zawieszeni w prawach ucznia lub wydaleni ze szkoły; 3) atmosfera panująca wśród uczniów, relacje i klimat szkoły; 4) zdrowie psychiczne uczniów. W ocenie potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych wśród uczniów wyróżniono następujące wskaźniki: choroby i zaburzenia psychiczne, choroby przewlekłe, urazy, skłonność do uzależnień, izolacja i wykluczenie społeczne; a wśród potencjalnych pozytywnych skutków zdrowotnych: zdrowy styl życia i częste przejawianie zachowań prozdrowotnych, obniżenie ryzyka przedwczesnej śmierci z powodu chorób cywilizacyjnych, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz wysoki poziom sieci wsparcia społecznego. Wnioski: Zaprezentowany w raporcie przegląd literatury wskazał, iż dyscyplina szkolna opierająca się na usuwaniu uczniów ze szkoły wzmacnia antyspołeczne zachowania i jest szkodliwa dla zdrowia, a wskazał na pozytywny wpływ na zdrowie prowadzenia szkolnej dyscypliny naprawczej. Zastosowanie procedury oceny skutków zdrowotnych w ewaluacji szkolnego programu dyscypliny naprawczej wskazało na potencjalnie korzystny wpływ prowadzenia takiego programu na zdrowie uczniów, społeczności szkolnej oraz lokalnych społeczności. Wyniki jakościowych badań pokazały, że restrykcyjna polityka szkolna, zawieszania uczniów w ich prawach i obowiązkach oraz usuwanie ich ze szkół są szkodliwe dla ich zdrowia. W szkołach, gdzie zostały wprowadzone zmiany i przez dłuższy czas wdrażano program dyscypliny naprawczej zauważono wzrost pozytywnych postaw i prozdrowotnych zachowań uczniów i nauczycieli. pl
dc.abstract.en Introduction: The World Health Organization Report about preventing bullying and criminality among youth proves that interpersonal violence is the third most common cause of deaths and the leading cause of disability among people between 10 to 29 years old [Sethi et al. , 2010]. The scale of this problem confirms the need to plan and implement the schools safety educational and discipline programs, what would prevent bullying among youth and children.Evaluation of such programs might be conducted by the Health Impact Assessment – HIA. HIA is a tool to assess the potential health consequences that can occur in a population, as a result of planned or undertaken decide, the implementation of the program or intervention.Objective: The description of the application of Health Impact Assessment (HIA) in programs to prevent peers’ violence among pupils in schools, based on selected examples.Method To select relevant publications – the literature review method was used. Relevant publications were searched in databases with scientific information such as MEDLINE, PubMed, Scopus, ProQuest Central, and Web of Science. In summary 14 publications were selected. For further analysis, only one publication was chosen, that meets the defined criteria . It is the report published in 2014 by Human Impact Partners Building Healthy Communities Merced Southwest Merced and East Merced County, Merced Organizing Project, The California Endowment, entitled: Restorative Justice and Health in Merced Schools Improving health impact through school discipline policy in Merced, CA.Results: The HIA analysis was used to evaluate three aproches of the school discipline programs: 1) Exclusionary School Discipline (ESD), 2) Positive Behavior Intervention and Support) (PBIS), 3) Restorative Justice Discipline (RJD).The report includes quantitative and qualitative analysis had been conducted , to assess the health impact of the program RJD school discipline. To assess the health effects there were identified the following indicators: 1) education, 2) suspension and school pushout, 3) school climate and student-teacher relationships, 4) students’ mental health. In assessing the potential adverse health effects among the students pointed out the following indicators: diseases and mental disorders, chronic diseases, injuries, prone to addiction, isolation and social exclusion; also among the potential positive health effects: healthy lifestyle and frequent manifestation of healthy behavior, reducing the risk of premature death due to diseases of civilization, the ability to cope with stress and high levels of social support networks.Conclusions: The literature review presented in the report indicated that school discipline relying on the removal of pupils from school reinforces antisocial behavior and is harmful to health, as well as pointed the positive impact on the health restorative driving school discipline. The use of health impact assessment procedure in the evaluation of the restorative justice school discipline (RJD) program, pointed to the potentially beneficial effects of such a program running on the health of students, school community and the local communities. The results of qualitative studies have shown that school restrictive policy, suspending the students in their rights and duties and removing them from schools are harmful to their health. In schools where changes have been made and for a long time implemented corrective, restorative justice discipline program noted an increase in positive attitudes and healthy behaviors of students and teachers. In schools where the changes were in the initial stage, it was noted that the new system does not bring the expected results straight away. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: ocena skutków zdrowotnych, program profilaktyczny, program wychowawczy, przeciwdziałanie przemocy w szkole pl
dc.subject.en Key words: health impact assessment (HIA), school discipline, school violence prevention pl
dc.contributor.reviewer Malinowska-Cieślik, Marta [SAP20001877] pl
dc.contributor.reviewer Ścibor, Monika [SAP20001740] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96803-162854 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)