Jagiellonian University Repository

Europejski nakaz aresztowania jako narzędzie walki z terroryzmem w Europie. Doświadczenia i przykłady.

pcg.skipToMenu

Europejski nakaz aresztowania jako narzędzie walki z terroryzmem w Europie. Doświadczenia i przykłady.

Show full item record

dc.contributor.advisor Szczerski, Krzysztof [SAP11017402] pl
dc.contributor.author Kołodziej, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:47:47Z
dc.date.available 2020-07-26T13:47:47Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204236
dc.language pol pl
dc.title Europejski nakaz aresztowania jako narzędzie walki z terroryzmem w Europie. Doświadczenia i przykłady. pl
dc.title.alternative European Arrest Warrant as a Means of Campaign against Terrorism in Europe. Experiences and Examples. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest ukazanie stopnia, w jakim Europejski Nakaz Aresztowania może przyczynić się do zwalczania zjawiska terroryzmu zaistniałego w Unii Europejskiej. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. Rozdział pierwszy poświęcony jest terroryzmowi jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa europejskiego. Rozdział ten autor rozpoczyna od przedstawienia pojęcia terroryzmu, typologii omawianego zjawiska, poprzez klasyfikację terroryzmu w Unii Europejskiej. Pierwszy rozdział zakończony jest informacją na temat przeciwdziałania terroryzmowi, jakie podejmuje wspólnota europejska. Rozdział drugi dotyczy istoty Europejskiego Nakazu Aresztowania, począwszy od przedstawienia genezy analizowanego instrumentu oraz Decyzji Ramowej, poprzez zaistnienie kontrowersji wokół Europejskiego Nakazu Aresztowania, a wcześniejszą ekstradycją. Przy opisywaniu istoty ENA, autor skupił się również na omówieniu formalizacji instrumentu. Ponadto przedstawiony został proces wdrażania Decyzji Ramowej w Polsce oraz regulacja Europejskiego Nakazu Aresztowania w polskim prawie. Rozdział trzeci poświęcony został stosowaniu ENA w praktyce walki z terroryzmem, opartym na analizie statystyk udostępnionych przez Komisję Europejską oraz poszczególne państwa, także wybranych przykładów, dotyczących pochwycenia osób powiązanych z terroryzmem. W rozdziale czwartym autor skupił się na wnioskach płynących z przeprowadzonej analizy danych oraz własnej opinii. Praca podsumowana została zakończeniem. pl
dc.abstract.en The aim of this dissertation is to present the extent to which the European Arrest Warrant may contribute to overcoming the phenomenon of terrorism arose in European Union. The study consists of an introduction, four chapters and a conclusion. The first chapter is devoted to the subject of terrorism as a danger for European safety. The author begins this chapter with introducing the notion of terrorism and presenting the typology of mentioned phenomenon through classification of terrorism in European Union. The first chapter is concluded with information on anti-terrorism measures that European community undertakes. Chapter two treats the nature of European Arrest Warrant, starting with a presentation of the genesis of the analysed instrument and a description of The Framework Decision, continues by presenting controversies around the European Arrest Warrant and a previous extradition. Describing the nature of EAW the author focused also on presenting the process of formalisation of the instrument. Furthermore, the procedure of launching Framework Decision in Poland and the regulation of European Arrest Warrant in Polish law were described. Chapter three is devoted to the application of EAW in the process of fighting off the terrorism, which implementation is based on the analysis of statistics made accessible by European Commission and particular countries, also on the analysis of chosen examples concerning capturing persons involved with terrorism. In chapter four the author focused on the conclusions following the analysis of the data and authors personal opinion. The dissertation closes with a conclusion. pl
dc.subject.pl Europejski Nakaz Aresztowania, ENA, Unia Europejska, wymiar sprawiedliwości, terroryzm, przeciwdziałanie terroryzmowi pl
dc.subject.en European Arrest Warrant, EAW, European Union, administration of justice, terrorism pl
dc.contributor.reviewer Szczerski, Krzysztof [SAP11017402] pl
dc.contributor.reviewer Bujwid-Kurek, Ewa [SAP11010130] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96789-183367 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)