Jagiellonian University Repository

Zasoby psychiczne i egzystencjalne a gotowość do zmiany w chorobie alkoholowej.

pcg.skipToMenu

Zasoby psychiczne i egzystencjalne a gotowość do zmiany w chorobie alkoholowej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Ostrowski, Tadeusz [SAP11007147] pl
dc.contributor.author Adamczyk-Banach, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:47:05Z
dc.date.available 2020-07-26T13:47:05Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204225
dc.language pol pl
dc.title Zasoby psychiczne i egzystencjalne a gotowość do zmiany w chorobie alkoholowej. pl
dc.title.alternative Mental and existential resources and readiness to change among patients with alcohol use disorder. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było ustalenie psychologicznych i egzystencjalnych czynników współwystępujących z gotowością do zmiany u pacjentów cierpiących na chorobę alkoholową. Osoby badane pochodziły z dwóch środowisk – krakowskiego Domu Pomocy Społecznej, specjalizującego się w pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz z Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Do zbadania zmiennej wyjaśnianej (gotowości do zmiany) wykorzystano kwestionariusz University of Rhode Island Change Assessment Scale, zmienne wyjaśniające mierzono za pomocą Kwestionariusza wartości, Kwestionariusza poczucia wolności, Kwestionariusza stosunku do życia, Skali pomiaru prężności, Skali znaczenia innych, Skali uogólnionej własnej skuteczności oraz Testu CAGE. Dane ilościowe zostały uzupełnione danymi jakościowymi, dotyczącymi historii życia i spożywania alkoholu, a także aktualnej sytuacji osób badanych oraz motywacji do podjęcia leczenia.Postawiono cztery hipotezy badawcze, dotyczące współzależności między gotowością do zmiany a zasobami psychicznymi, społecznymi oraz egzystencjalnymi, różnic między dwoma grupami badawczymi w zakresie badanych zmiennych, a także korelacji między poszczególnymi zmiennymi wyjaśniającymi. Do obliczenia wyników wykorzystano pakiet statystyczny Statistica 10. Zastosowano test t-Studenta oraz analizę korelacji. Najważniejsze wnioski uzyskane w badaniu dotyczą współzależności poczucia sensu życia, świadomości choroby i jednego z czynników odporności psychicznej z gotowością do zmiany, a także pozytywnych korelacji między zasobami psychicznymi i egzystencjalnymi. Pacjenci szpitala okazali się cechować wyższą gotowością do zmiany zachowania, mieszkańcy DPS-u zaś większym natężeniem zasobów egzystencjalnych. Uzyskane wyniki, szczególnie te dotyczące roli zmiennych egzystencjalnych, mogą zostać wykorzystane w praktyce leczenia uzależnień. pl
dc.abstract.en The main purpose of this work was to establish psychological and existential factors which correlates with readiness to change among patients suffering from alcohol use disorder. Participants of the study were taken from two places: a residential home in Cracow, that specializes in helping people with alcohol problems, and from residential treatment center for alcohol addicts in Specialist Hospital Dr. J. Babinski in Cracow. University of Rhode Island Change Assessment Scale was used to measure the dependent variable (readiness to change), the independent variables were evaluated by Values Questionnaire, Self-Reliance Questionnaire, Life Attitude Questionnaire, Mental Resiliency Scale, Significant Others Scale, Generalized Self-Efficacy Scale and CAGE Questionnaire. Quantitative data were enriched by qualitative ones, concerning patients’ life and drinking history, as well as their current life situation and a motivation to quit drinking.Four research hypothesis were stated. They concerned correlations between readiness to change and mental, existential and social resources, among those resources altogether and differences among two research groups. Statistica 10 suite was used to calculate data, the student’s t- test and the correlation analysis were taken. The key outcomes of the study refer to correlations between the meaning of life, disease awareness and one factor of mental resilience and readiness to change, there are also positive correlations among mental and existential resources. The hospital patients occur to be more ready to change, subjects from residential home have higher level of existential resources. These results, especially those concerning the role of existential variables, may be used in the practice of alcohol abuse treatment. pl
dc.subject.pl choroba alkoholowa, gotowość do zmiany, odporność psychiczna, poczucie własnej skuteczności, wsparcie społeczne, poczucie sensu życia, wrażliwość wobec wartości, poczucie wolności pl
dc.subject.en alcohol use disorder, readiness to change, mental resilience, self-efficacy, social support, meaning of life, values, self-reliance pl
dc.contributor.reviewer Gerc, Krzysztof [SAP11019607] pl
dc.contributor.reviewer Ostrowski, Tadeusz [SAP11007147] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96778-126725 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)