Jagiellonian University Repository

Leninopad na Ukrainie. Analiza kulturowa wydarzeń 2013 - 2015

pcg.skipToMenu

Leninopad na Ukrainie. Analiza kulturowa wydarzeń 2013 - 2015

Show full item record

dc.contributor.advisor Krasny, Piotr [SAP11014410] pl
dc.contributor.author Sobczak, Arkadiusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:43:05Z
dc.date.available 2020-07-26T13:43:05Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204162
dc.language pol pl
dc.title Leninopad na Ukrainie. Analiza kulturowa wydarzeń 2013 - 2015 pl
dc.title.alternative Leninfall on Ukraine. Cultural analysis of events 2013 - 2015 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Leninopad to nazwa nadana masowym wydarzeniom obalania pomników Włodzimierza Lenina na Ukrainie, które zostało rozpoczęte 8 grudnia 2013 roku. Niniejsza praca jest próbą analizy i wyjaśnienia tego zjawiska z punktu widzenia kultury. Pierwszy rozdział dotyczy historii wzajemnych relacji między niepodległą Ukrainą a Unią Europejską oraz Rosją, rozpoczętych w momencie uzyskania przez Ukrainę niepodległości aż do momentu wybuchu Rewolucji Godności. Pozwoli to zrozumieć dlaczego wybuchła Eurorewolucja na Majdanie Niezależności w Kijowie, podczas której rozpoczęło się obalanie pomników Wodza Rewolucji. Drugi rozdział dotyczy pierwszego roku trwania Leninopadu oraz tego, jak ten dynamiczny proces kształtował się na tle konfliktu z Rosją. Można będzie tu zauważyć, jak wraz z narastaniem lub osłabianiem napięcia we wzajemnych ukraińsko-rosyjskich stosunkach, Leninopad przybierał na sile lub słabł. Trzeci rozdział dotyczy wizerunków Włodzimierza Lenina, a więc teoretyka komunizmu, wodza rewolucji bolszewickiej oraz twórcy i przywódcy Związku Radzieckiego. Rozdział ten pokaże również, czego symbolem jest Lenin dla aktywnych uczestników Leninopadu. Ostatni, czwarty rozdział poświęcony jest kulturowej analizie zjawiska Leninopadu. Ta analiza przeprowadzona została z perspektywy przezwyciężenia potęgi wizerunku Davida Freedberga, przemocy symbolicznej Pierre’a Bourdieu i mechanizmu kozła ofiarnego Rene Girarda. Praca nie wyczerpuje ogromnych możliwości badawczych tego zjawiska, jest jedynie próbą przybliżenia tego zjawiska z punktu widzenia kultury i stanowi przyczynek do kolejnych analiz w ramach innych dziedzin nauki. pl
dc.abstract.en Leninfall is the name given to mass events overthrow of Vladimir Lenin monuments in Ukraine, which was launched 8 December 2013. This master’s thesis is an attempt to analyze and explain this phenomenon from the cultural point of view. The first chapter relates the story of the relationship between independent Ukraine and the European Union and Russia, begun at the moment the Ukraine's independence until the Revolution of Dignity. This will allow you to understand why Ukrainian Rewolution broke out on Maidan Nezalezhnosti, during which began overthrowing of monuments Leader of the Revolution. The second chapter concerns the first year of Leninfall and how this dynamic process shaped up on a background of conflict with Russia. It can be noted how with the escalation or weakening tension in the mutual Ukrainian-Russian relations, Leninfall grew stronger or weakened. The third chapter is concerned with images of Vladimir Lenin, as a theorist of communism, leader of the Bolshevik revolution and the founder and leader of the Soviet Union. This chapter also shows what symbolizes Lenin in the opinion of active participants of Leninfall. The last, fourth chapter, is dedicated to cultural analysis the phenomenon of Leninfall. This analysis was conducted from the perspective of overcoming the power of the images by David Freedberg, symbolic violence by Pierre Bourdieu and mechanism of scapegoating by Rene Girard. This master’s thesis does not exhaust the enormous research opportunities for this phenomenon. It only attempts to approach this phenomenon from the cultural point of view of and a contribution to further analysis in other branches of science. pl
dc.subject.pl Ukraina, Unia Europejska, Rosja, Euromajdan, Leninopad, Włodzimierz Lenin, potęga wizerunków, przemoc symboliczna, kozioł ofiarny pl
dc.subject.en Ukraine, European Union, Russia, Euromaidan, Leninfall, Vladimir Lenin, power of images, symbolic power, scapegoat pl
dc.contributor.reviewer Kęsek, Rafał [SAP11019199] pl
dc.contributor.reviewer Krasny, Piotr [SAP11014410] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96707-134657 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ukrainoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)