Jagiellonian University Repository

Kształtowanie się sowieckiego totalitaryzmu - aspekty teoretyczne

pcg.skipToMenu

Kształtowanie się sowieckiego totalitaryzmu - aspekty teoretyczne

Show full item record

dc.contributor.advisor Kiwior-Filo, Małgorzata [SAP11017875] pl
dc.contributor.author Korotun, Kristina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:41:30Z
dc.date.available 2020-07-26T13:41:30Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204137
dc.language pol pl
dc.title Kształtowanie się sowieckiego totalitaryzmu - aspekty teoretyczne pl
dc.title.alternative Formation of Soviet totalitarianism - theoretical aspects pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Pierwszy rozdział pracy poświęcony został zagadnieniom teoretycznym dotyczącym totalitaryzmu – jakie są jego cechy oraz kryteria, wyróżniające go na tle innych systemów i reżimów politycznych. Istotnym będzie także przedstawienie samej partii bolszewików, ich podstawowych założeń programowych, celów politycznych i idei. Aspekt historyczny również nie jest bez znaczenia – w końcu bolszewicy przejęli władzę w Rosji mimo początkowego niewielkiego poparcia wśród społeczeństwa. Analizie poddana zostanie także w tej części rewolucja październikowa z 1917 r., która miała wpływ na reorientację polityki wewnętrznej Rosji.Rozdział drugi na początku skupia się na postaci Włodzimierza Lenina – jego biografii, koncepcji polityki i jego poglądów. Szczegółowej analizie poddana zostanie polityka Lenina dotycząca samej Rosji – od komunizmu wojennego, przez przejście do Nowej Polityki Ekonomicznej. To także moment, kiedy zaczęto budować rosyjski system obozów koncentracyjnych, oraz czas upadku rolnictwa w imię budowy państwa komunistycznego, co spowodowało m.in. Wielki Głód na terenie dzisiejszej Ukrainy. Rozdział trzeci, ostatni, opisuje postać następcy Lenina, czyli Józefa Wissarionowicza Stalina. Został on niespodziewanym następcą Lenina, ponieważ jeszcze kilka lat przed śmiercią tego drugiego nikt nie przypuszczał, że władzę może przejąć właśnie Stalin. Analizie poddany zostanie okres władzy do początku II wojny światowej, 1 września 1939 roku. pl
dc.abstract.en The first chapter is dedicated to the theoretical questions of totalitarianism- its charachteristics and criterias, what make them different from other systems and political regimes. It is important to present themselves as the party of the Bolsheviks, their main provisions of the program, policy objectives and ideas. The historical aspect is also not insignificant - after the Bolsheviks took power in Russia, despite some initial support among the population. It will also be analyzed in this part of the October Revolution of 1917, which had an impact on Russian domestic policy reorientation.The second chapter is dedicated to the figure of Vladimir Lenin - his biography, political ideas and opinions. It will make in-depth analysis of Lenin's policy on Russia itself - from military communism, the transition to the New Economic Policy. This is also the time when they started to build the Russian system of concentration camps, and the breakup of agriculture in the name of building a communist state, which resulted in, among other things, the great famine in what is now Ukraine. The third chapter , the last, describes the nature of Lenin's successor, Joseph Stalin. It was amazing, because a few years before his death, nobody could imagine that the government can take only Stalin. The analysis will take place between the authorities at the beginning of World War II, 1 September 1939. pl
dc.subject.pl totalitaryzm, partia bolszewicka, rewolucja październikowa,Włodzimierz Lenin, komunizm wojenny, nowa ekonomiczna polityka, Stalin, terror pl
dc.subject.en totalitarianism, party of the Bolsheviks, October Revolution, Vladimir Lenin, military communism, New Economic Policy, Stalin, terror pl
dc.contributor.reviewer Kiwior-Filo, Małgorzata [SAP11017875] pl
dc.contributor.reviewer Ślufińska, Monika [SAP11016700] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96676-158367 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dyplomacja współczesna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)