Jagiellonian University Repository

Rola polskich wojsk specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa.

pcg.skipToMenu

Rola polskich wojsk specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa.

Show full item record

dc.contributor.advisor Głogowski, Aleksander [SAP11018554] pl
dc.contributor.author Karbowniczek, Weronika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:38:30Z
dc.date.available 2020-07-26T13:38:30Z
dc.date.submitted 2015-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204090
dc.language pol pl
dc.title Rola polskich wojsk specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa. pl
dc.title.alternative The role of the Polish special forces in the security system of the state. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy jest ukazanie roli jaką pełnią polskie wojska specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Wzrost znaczenia polskich sił specjalnych przyczynił się do wyboru tego tematu. W pracy poruszone są kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli. W tej kwestii istotną rolę pełni charakterystyka oraz podział zagrożeń jakie godzą w dzisiejsze bezpieczeństwo. Jednym z zagrożeń, który wysuwają się na pierwszy plan stał się międzynarodowy terroryzm. Walkę z nim podjęło wiele państw m.in. poprzez prowadzone misje, które zostały opisane w pracy. W zakresie walki z zagrożeniami oraz wpływu na bezpieczeństwo istotna rolę spełniają Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też w pracy opisane zostały podstawowe zadania jakie spełniają, ich podstawy prawne oraz transformacja po 1989 roku. Główną część pracy stanowi kwestia dotycząca wojsk specjalnych. Historia polskich wojsk specjalnych oraz utworzenie nowego rodzaju Sił Zbrojnych jakim zostały Wojska Specjalne wraz z Dowództwem Wojsk Specjalnych stanowi kluczowy punkt pracy. Nowe zagrożenia oraz wyzwania spowodowały utworzenie w 2007 roku nowego rodzaju Sił Zbrojnych. Podczas krótkiej historii wojsk specjalnych jako nowego rodzaju Sił Zbrojnych zaczęto tworzyć komponent sił specjalnych oraz zdolności do dowodzenia sojuszniczą operacją specjalną. Szybki rozwój oraz osiąganie zdolności ukazuje jak istotną rolę pełnią wojska specjalne w systemie bezpieczeństwa. Wojska specjalne wykonują zadania m.in. z zakresu obrony państwa czy reagowania kryzysowego o którym wspomniano w pracy. Natomiast istotny punkt w zadaniach jakie wykonują jednostki należące do wojsk specjalnych jest ich udział w misjach. Początek udziału polskich oddziałów poza granicami kraju rozpoczął się w 1994 roku podczas misji na Haiti. Kolejne misje prowadzone były m.in. na Bałkanach, Iraku czy Afganistanie. Rozwój wojsk specjalnych związany jest ściśle z amerykańskimi siłami specjalnymi, które wspierały od samego początku proces tworzenia nowego rodzaju Sił Zbrojnych. Dzięki ich pomocy wspomniany wcześniej szybki rozwój omawianego rodzaju Sił Zbrojnych stał się modelem do naśladowania dla innych państw, które w strukturach swoich sił zbrojnych chcą stworzyć formację podobnego typu. Z tego powodu wojska specjalne współpracują ściśle m.in. z Litwą, Chorwacją czy Czechami. W ostatnim czasie w Siłach Zbrojnych została przeprowadzona reforma, która zmieniła system dowodzenia. Nie ominęła ona także wojsk specjalnych. W pracy ukazane są powody jej przeprowadzenia, wyzwania jakie stoją przed nowo powołanym Inspektoratem Wojsk Specjalnych. Ważną częścią pracy jest także wywiad, który został przeprowadzony z byłym Dowódcą Wojsk Specjalnych, a obecnie Inspektorem Wojsk Specjalnych - gen. dyw. Piotrem Patalongiem, który odpowiedział na pytania nie tylko dotyczące reformy, ale także innych istotnych kwestii dotyczących polskich wojsk specjalnych. pl
dc.abstract.en The theme of my work is to show the role they play Polish special forces in the security system of the state. The growing importance of Polish special forces contributed to the choice of this topic. The study raised are issues relating to national security and its citizens. In this regard, an important role characteristics and distribution of threats that threaten the safety of today. One of the risks which come to the fore became international terrorism. The fight against it has taken a number of countries, among others, by carrying out missions that are described in the work. In the fight against threats and the impact on safety an important role meet the Polish Armed Forces. Therefore, the work describes the basic tasks that meet their legal bases and transformation after 1989. The main part of the work is a question relating to the special forces. History of Polish special forces and the creation of a new kind of Armed Forces which they were Special Forces along with the Special Forces Command is a key point of the work. New threats and challenges resulted in the creation in 2007 of a new kind of Armed Forces. During a brief history of the special forces as a new kind of Armed Forces began to establish special forces component and the ability to command the allied special operations. The rapid development and achieving the ability shows how important the role of special forces in the security system. Special forces perform tasks including in the field of national defense and crisis response as mentioned in the work. In contrast, a significant point in the tasks they perform units belonging to special forces is their participation in missions. The beginning of the participation of Polish troops abroad started in 1994, during a mission in Haiti. Subsequent missions were conducted, among others, in the Balkans, Iraq and Afghanistan. The development of special forces is closely connected with American special forces that have supported from the beginning the process of creating a new kind of Armed Forces. With their help the aforementioned rapid development of the Armed Forces of the type in question has become a role model for other countries that in the structures of their armed forces want to create a formation similar type. For this reason, special forces cooperate closely, among others, Lithuania, Croatia and the Czech Republic. In recent times in the Armed Forces reform was carried out, which changed the system of command. It also did not pass special forces. In the work shown there are reasons to carry it out, the challenges faced by the newly appointed Inspector of Special Forces.An important part of the work is also the interview, which was conducted with the former commander of Special Forces and now inspector of Special Forces - General Division Peter Patalongiem, who answered questions not only about the reform, but also other important issues concerning the Polish special forces. pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo,bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, dowództwo wojsk specjalnych, zagrożenia, terroryzm,terroryzm międzynarodowy, wojska specjalne, siły zbrojne, strategia bezpieczeństwa, strategia obronności, ustawa o powszechnym obowiązku obrony, Cobra-13, Noble Sword-14, reagowanie kryzysowe, reforma Sił Zbrojnych, Inspektorat Sił Zbrojnych, sojuszniczy komponent operacji specjalnych, misja, Afganistan, Irak, GROM, FORMOZA, NIL, AGAT, Jednostka Wojskowa Komandosów, pl
dc.subject.en security, national security, international security, the command of special forces, threats, terrorism, international terrorism, special forces, armed forces, security strategy, defense strategy, the law on universal obligation to defend, Cobra-13, Noble Sword-14, crisis response, reform Armed Forces Inspectorate of the Armed Forces,Special Operation Component Command, GROM, FORMOZa, NIL, AGAT, JW Komandosów. pl
dc.contributor.reviewer Głogowski, Aleksander [SAP11018554] pl
dc.contributor.reviewer Bajor, Piotr pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96627-182554 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)