Jagiellonian University Repository

Sytuacja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1940-1943 w świetle artykułów "Biuletynu Informacyjnego" oraz "Gońca Krakowskiego"

pcg.skipToMenu

Sytuacja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1940-1943 w świetle artykułów "Biuletynu Informacyjnego" oraz "Gońca Krakowskiego"

Show full item record

dc.contributor.advisor Zblewski, Zdzisław [SAP11016013] pl
dc.contributor.author Olucha, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:38:22Z
dc.date.available 2020-07-26T13:38:22Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204088
dc.language pol pl
dc.title Sytuacja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1940-1943 w świetle artykułów "Biuletynu Informacyjnego" oraz "Gońca Krakowskiego" pl
dc.title.alternative Situation on the Eastern Borderlands of the Second Republic of Poland in years 1940-1943, based on the articles from "Biuletyn Informacyjny" and "Goniec Krakowski" pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca omawia historię Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1940-1943, opisaną na łamach dwóch gazet: "Biuletynu Informacyjnego" oraz "Gońca Krakowskiego". Szczególnie dużo miejsca poświęcono opisowi represji, jakich dokonywali okupanci niemieccy i radzieccy wobec miejscowej ludności (głównie polskiej), sytuacji gospodarczej ziem kresowych, próbach sowietyzacji prowadzonych wobec ludności, Holokaustowi Żydów na Kresach oraz stosunkami pomiędzy Polakami a mniejszościami narodowymi zamieszkującymi ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej (Białorusini, Litwini, Ukraińcy). Sam teren rozumiany jako Kresy, w pracy obejmuje przedwojenne województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie oraz wołyńskie, poleskie, nowogródzkie oraz wileńskie. Na użytek niniejszej pracy do terminu "Kresy" została również uznana wschodnia część województwa białostockiego. Podstawowym materiałem źródłowym, jakim posiłkowano się w pracy były artykuły zamieszczone w dwóch czasopismach: wydawanym przez Polskie Państwo Podziemne "Biuletynie Informacyjnym" oraz niemieckiej gadzinówce "Gońcu Krakowskim". pl
dc.abstract.en This work discusses the history of the Eastern Borderlands of Second Polish Republic in the years 1940-1943, described in the articles in two newspapers: "Biuletyn Informacyjny" and "Goniec Krakowski". Especially big attention was paid on the description of repressions, which were done by two occupants of Poland (Germans and Soviets) on the local population (mostly polish), the economical situation on the Borderlands, the attempts of sovietisation carried out against the locals, The Holocaust of Jews and relations between Poles and the other nationalities, which were living on the Eastern Borderlands of the interwar Poland (Lithuanians, Belarussians, Ukraininans). The term "Eastern Borderlands" is referring to the terrains of prewar voivodeships of Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil and Volhynia, Polesia, Navahrudak and Vilnius. For the purposes of this work, to the term "Eastern Borderlands" was added the eastern part of Białystok voivodeship. The main source material of this work were the articles from two newspapers: "Biuletyn Informacyjny" which was issued by the Polish Underground State and the german newspaper for Poles "Goniec Krakowski". pl
dc.subject.pl II Rzeczpospolita, Kresy, Biuletyn Informacyjny, Goniec Krakowski, prasa, Lwów, Wilno, Żydzi, III Rzesza, Związek Radziecki pl
dc.subject.en Second Polish Republic, Eastern Borderlands, Biuletyn Informacyjny, Goniec Krakowski, press, Lviv, Vilnius, Third Reich, Soviet Union pl
dc.contributor.reviewer Zblewski, Zdzisław [SAP11016013] pl
dc.contributor.reviewer Mikietyński, Piotr [SAP11014853] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96625-149431 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)