Jagiellonian University Repository

My jesteśmy krzykiem - Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie jako kontrkulturowe zjawisko Polski lat 80

pcg.skipToMenu

My jesteśmy krzykiem - Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie jako kontrkulturowe zjawisko Polski lat 80

Show full item record

dc.contributor.advisor Golemo, Karolina [SAP14000393] pl
dc.contributor.author Bukalska, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:37:00Z
dc.date.available 2020-07-26T13:37:00Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204066
dc.language pol pl
dc.title My jesteśmy krzykiem - Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie jako kontrkulturowe zjawisko Polski lat 80 pl
dc.title.alternative "We are scream" - Jarocin Festival of Rock Musicians as the countercultural phenomenon of the 80s in Poland pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W swojej pracy na temat kontrkulturowego znaczenia Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie staram się udowodnić ogromny wpływ, jaki wywarł on na jego uczestników, kulturę muzyczną, rzeczywistość społeczno-kulturalną oraz realia polityczne w Polsce lat 80. W pierwszej części pracy przybliżam teoretyczne podstawy tematyki związanej z kontrkulturą. Wyjaśniam pojęcie kontestacji, kategorię alternatywności i tożsamości na przykładzie młodych ludzi obecnych w Jarocinie oraz prezentuję subkultury, które pojawiały się na festiwalach. Rozważam też specyfikę jarocińskiej kontrkultury oraz przyczyny jej powstania uwzględniając ruch punkowy, który zmienił oblicze muzyki młodzieżowej.W drugiej części pracy dokonałam opisu historii FMR w Jarocinie przybliżając poszczególne jego edycje a także korzenie festiwalowej inicjatywy sięgające organizacji Wielkopolskich Rytmów Młodych i Przeglądu Muzyki Młodej Generacji. Wydarzenia mające miejsce w trakcie jarocińskich festiwali analizuję pod kątem historycznym i kulturoznawczym, koncentrując się na unikatowości zjawiska osadzonego w rzeczywistości kultury PRL-u, ożywionej na początku lat 80. przez boom polskiego rocka.Ostatnia część pracy to analiza wywiadów jakościowych przeprowadzonych z uczestnikami festiwali jarocińskich. Badania miały na celu indywidualne podejście do każdego rozmówcy i ustalenie emocjonalnego stosunku do festiwalu, najsilniejszych wspomnień, osobistego znaczenia oraz wpływu na życie każdego z rozmówcy. Ponadto wywiady jakościowe dostarczyły informacji na temat relacji interpersonalnych istniejących w latach 80. w Jarocinie, które zawiązywały się między przedstawicielami różnych grup młodzieżowych, ale także między uczestnikami FMR i mieszkańcami miasta. Ciekawy aspekt wywiadów stanowiło odkrycie niesłabnącego wpływu festiwalu na miasto, w którym się odbywa.Badania jakościowe pozwoliły ustalić charakter kontrkultury, która wytworzyła się w Jarocinie i główne powody, dla których Jarocin stał się enklawą wolności i różnorodności dla całego pokolenia, którego młodość przypadła na lata 80. XX w. pl
dc.abstract.en In this thesis on the countercultural significance of the Festival of Rock Musicians in Jarocin I try to prove the huge impact it has had on its participants, musical culture and the socio-cultural and political realities in Poland of 80s.In the first part, I describe the theoretical basis for issues related to the counterculture. I explain the concept of contestation, the category of alternativeness and identity on the example of young people involved in Jarocin, and I present subcultures that appeared at festivals. Also, I consider the specificity of the counterculture of Jarocin and the reasons for its creation taking into account the punk movement that strongly changed the music of young people.In the second part, I made the description of the history of FMR Jarocin bringing its various editions as well as the festival's roots reaching the initiative of Greater Poland Rhythms of Youth and Review of Young Generation's Music. I analysed events that took place during the Jarocin festivals from historical and cultural perspective, focusing on the uniqueness of the phenomenon embedded in the cultural reality of PRL, animated in the early 80s by Polish rock boom.The last part of the thesis is the analysis of qualitative interviews with participants of Jarocin festival. Research aimed at individual approach to every caller and establish an emotional attitude to the festival, the strongest memories, personal meaning and impact on the life of each caller. In addition, qualitative interviews provided information on interpersonal relations existing in the 80s in Jarocin, which has created between representatives of various youth groups, but also among the participants of FMR and residents of the city. An interesting aspect of interviews was the discovery of the strong impact of the festival on the city in which it takes place.Qualitative research allowed to establish the nature of the counterculture that has formed in Jarocin and the main reasons why Jarocin became an enclave of freedom and diversity for the whole generation whose youth fell to the 80s of the twentieth century. pl
dc.subject.pl JarocinFestiwal Muzyków Rockowychkontrkulturasubkulturamuzyka rockowapunkkomunizmlata 80.wolnośćmłodośćkontestacjatożsamośćbunt pl
dc.subject.en JarocinFestival of Rock Musicianscounterculturesubculturerock musicpunkcommunism80sfreedomyouthcontestationidentityrebellion pl
dc.contributor.reviewer Golemo, Karolina [SAP14000393] pl
dc.contributor.reviewer Paleczny, Tadeusz [SAP11010744] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96604-162853 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy kulturoznawstwo międzynarodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)