Jagiellonian University Repository

Problematyka stereotypów kobiet w literaturze współczesnej

pcg.skipToMenu

Problematyka stereotypów kobiet w literaturze współczesnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Golemo, Karolina [SAP14000393] pl
dc.contributor.author Rowińska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:36:06Z
dc.date.available 2020-07-26T13:36:06Z
dc.date.submitted 2015-09-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204052
dc.language pol pl
dc.title Problematyka stereotypów kobiet w literaturze współczesnej pl
dc.title.alternative The issue of female stereotypes in modern literature pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem mojej pracy jest pokazanie stereotypów kobiet kreowanych przez wybrane powieści literatury współczesnej oraz wpływ tych stereotypów na postrzeganie kobiet. Temat ten zainteresował mnie ze względu na mnogość utartych schematów dotyczących obrazu kobiet w opinii publicznej. Problematyka kobiecych stereotypów poddawana jest wielu dyskusjom, które wciąż budzą kontrowersje i frustracje wśród społeczeństwa. Przyczynia się ona do wielu uprzedzeń, które rodzą z kolei sporo mylnych wniosków i w ten sposób utrwala się pewna konstrukcja myślowa, która krąży z pokolenia na pokolenie. Współczesna literatura często ukazuje obrazy kobiet w stereotypowym ujęciu. Na przykładzie kilku lektur pokażę jak we współczesnych czasach opisuje się kobietę, która ukazana jest przez pryzmat stereotypowego myślenia, czy to jako kobieta wyzwolona, obiekt seksualny czy jako przykładna żona, zajmująca się opieką nad domem i dziećmi.Pragnę również zanalizować sposób w jaki literatura przyczynia się do utrwalania stereotypów w oczach kobiet. Na podstawie badań własnych będę chciała się również dowiedzieć jaki stosunek do stereotypów krążących na ich temat mają kobiety. Szablonowy, pejoratywny obraz kobiety powoduje, że wykorzystują to mass media, w tym wypadku literatura, która przedstawia kobiety w oparciu o uproszczony schemat. Mass media, które mają ogromny wpływ na kształtowanie rzeczywistości, wykorzystują stereotypy i w ten sposób utrwalają się negatywne konstrukcje myślowe wśród wielu ludzi. Praca obejmująca cztery rozdziały, analizować będzie funkcjonowanie stereotypów w literaturze, które przyczynia się do utrwalania stereotypowego obrazu kobiety.Pierwszy rozdział obejmuje stereotypy w ujęciu socjologicznym, definicję stereotypu, następnie ich źródła, funkcje oraz stereotypy płci.W drugim rozdziale zaprezentuję stereotypowy obraz kobiety na przykładzie kilku znanych współcześnie lektur, które cieszyły się dużą popularnością wśród kobiet. Część z nich z powodu dużego zainteresowania czytelniczek, została zekranizowana. Sądzę, że pomoże mi to w zrealizowaniu późniejszych badań. Trzeci rozdział to charakterystyka procesu badawczego, który będę przeprowadzała wśród kobiet. Czwarty rozdział dotyczy analizy obrazu kobiety w oczach respondentek w odniesieniu do poruszanych w pracy lekturach. Zakończenie zawiera wnioski zebrane na podstawie analiz stereotypowego obrazu kobiet na przykładzie lektur i opinii respondentek .Praca ma charakter teoretyczno – badawczy. Została sporządzona w oparciu o literaturę zwartą oraz o materiały dostępne w Internecie na portalach internetowych jak również informacje zdobyte bezpośrednio od respondentek. pl
dc.abstract.en The aim of my work is to show stereotypes of women created by the selected novels of modern literature and the impact of stereotypes on women's perception. This theme interested me because of the multitude of clichés concerning the image of women in public. The issue of female stereotypes is subject to a number of discussions that still arouse controversy and frustration among the public. It contributes to the many prejudices that generate in turn a lot of misleading claims, and thus perpetuates a certain mental structure that goes from generation to generation.Modern literature often reveals images of women in stereotypical terms. I will show how in modern times woman are described and shown through the prism of stereotypical thinking, whether as a liberated woman, a sexual object or as exemplary wife, engaged in the care of home and children.I would also like to analyze the way in which literature contributes to the perpetuation of stereotypes in the eyes of women. On the basis of own research I also wanted to know how women see themselves and stereotypes circulating about them.Screen, pejorative image of a woman contributes to the reduction of assigning its basic social roles. They use this mass media, in this case literature, which shows a woman on the basis of a simplified scheme.The mass media, which have a huge impact on shaping reality, they use stereotypes, and thus perpetuate negative mental constructions among many people.Work consisting of three chapters will analyze the functioning of stereotypes in literature that contributes to the perpetuation of stereotypical image of women.The first chapter covers stereotypes in sociological terms, the definition of the stereotype, then their sources, functions and gender stereotypes.In the second chapter I will present a stereotypical image of a woman at the example of several well-known modern readings that were very popular among women. Some of them because of the high interest readers, was filmed. I think that will help me in achieving further testing.The third chapter is a characteristic of the research process, which I conducted among women, it concerns the analysis of the image of a woman in the eyes of the respondents in relation to the discussed literature.A concluding chapter contains conclusions from analyzes based on stereotypical image of women as an example of reading and the opinion of the respondents.The work has theoretical - research character. It was based on the compact literature and the materials available online on the websites as well as information obtained directly from the respondents. pl
dc.subject.pl stereotypy, płeć, literatura, kobieta, kobieta w literaturze. pl
dc.subject.en stereotypes , gender , literature, female, female in the literature. pl
dc.contributor.reviewer Kołaczek, Małgorzata pl
dc.contributor.reviewer Golemo, Karolina [SAP14000393] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96589-142770 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy kulturoznawstwo międzynarodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)