Jagiellonian University Repository

Peroksydacja lipidów w pediatrycznych mieszaninach do żywienia pozajelitowego

pcg.skipToMenu

Peroksydacja lipidów w pediatrycznych mieszaninach do żywienia pozajelitowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Jachowicz, Renata [SAP20000633] pl
dc.contributor.author Łuczak, Izabela pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:35:40Z
dc.date.available 2020-07-26T13:35:40Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204045
dc.language pol pl
dc.title Peroksydacja lipidów w pediatrycznych mieszaninach do żywienia pozajelitowego pl
dc.title.alternative Lipids peroxidation in pediatric parenteral nutrition admixtures pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Lipidy emulsji tłuszczowych, zwłaszcza wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) mogą w trakcie przechowywania ulegać procesowi peroksydacji, prowadzącemu do powstawania potencjalnie toksycznych produktów w postaci nadtlenków oraz aldehydów (MDA, 5-HNE). W celu określenia poziomu peroksydacji w mieszaninach w systemie AIO i TIO, a także określenia jakie czynniki potęgują zjawisko peroksydacji, przeprowadzono oznaczenie z zastosowaniem reakcji barwnej z kwasem tiobarbiturowym oraz detekcją po rozdziale HPLC w celu określenia poziomu MDA w badanych mieszaninach. Za pomocą przeprowadzonego eksperymentu określano wpływ działania światła, temperatury, powietrza, materiału opakowania, dodatku witamin i pierwiastków śladowych oraz rodzaju emulsji tłuszczowej na sto-pień peroksydacji lipidów.Emulsja ClinOleic wykazała większą stabilność i mniejszą podatność na peroksydację w porównaniu ze SMOFlipidem. Poziom MDA w próbach TIO oraz większości worków AIO ze SMOFlipidem był wyższy niż w próbach z emulsją ClinOleic. Wykazano potęgujący peroksydację wpływ witamin i pierwiastków śladowych (poziomy MDA w T0: ClinOleic bez witamin 0,75μmol/L vs z witaminami 2,29μmol/L; ClinOleic bez pierwiastków śladowych 0,56μmol/L vs z pierwiastkami śladowymi 2,29μmol/L; SMOFlipid bez witamin 0,77μmol/L vs z witaminami 1,11μmol/L). Peroksydacja jest także potęgowana przez ekspozycję na świa-tło dzienne, zwłaszcza w przypadku TIO (ClinOleic ekspozycja UV 0,95μmol/L vs bez ekspozycji 0,67μmol/L; SMOFlipid ekspozycja na UV 1,44μmol/L vs bez ekspozycji 1,33μmol/L). Worki UV – stabilne okazały się nie wykazywać działania ochronnego przed peroksydacją. Niejasny pozostaje wpływ temperatury, powietrza oraz materiału opakowania na stopień peroksydacji. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w tym kierunku.W związku z uzyskanymi wynikami można zalecić dodawanie witamin oraz pierwiastków śladowych tuż przed podaniem mieszaniny pacjentowi (w warunkach aseptycznych), odpowiednią ochronę przed światłem, a także stosowanie emulsji tłuszczowych ze zmniejszoną zawartością PUFA. pl
dc.abstract.en Fats of lipid emulsions, especially polyunsaturated fatty acids (PUFAs), may undergo the peroxidation process during their storage period, which is leading to formation of potentially toxic products such as peroxides and aldehydes (for example MDA and 5-HNE).In order to determine the peroxidation level in AIO and TIO admixtures and to assess the factors that intensify the peroxidation effect, the determination using a color reaction with thiobarbituric acid and HPLC detection was performed to define the MDA level in admix-tures. Utilizing this experiment, the effects of light, temperature, air, bags material, addition of vitamins and trace elements and sort of lipid emulsion on peroxidation level was determined.ClinOleic seems to be more stable and less susceptible to peroxidation than SMOFlipid. MDA level in TIO samples and most of AIO bags samples with SMOFlipid was higher than in samples with ClinOleic. It has been shown that addition of vitamins and trace elements can increase the peroxidation level (MDA levels in T0: ClinOleic without vitamins 0,75μmol/L vs with vitamins 2,29μmol/L; ClinOleic without trace elements 0,56μmol/L vs with trace elements 2,29μmol/L; SMOFlipid without vitamins 0,77μmol/L vs with vitamins 1,11μmol/L). Also light exposure can induce peroxidation processes, especially in TIO ad-mixtures (ClinOleic UV exposition 0,95μmol/L vs UV protection 0,67μmol/L; SMOFlipid UV exposition 1,44μmol/L vs UV protection 1,33μmol/L). The UV – stable bags seem to have no protective properties against peroxidation. Impact of the temperature, air and bags material on the peroxidation level remains unclear.Due to our result we can recommend the addition of vitamins and trace elements just before administration admixture to the patient, appropriate protection from the light and using fat emulsions with reduced PUFAs content. pl
dc.subject.pl żywienie pozajelitowe, mieszaniny, stabilność, peroksydacja lipidów, TBARS pl
dc.subject.en parenteral nutrition, admixtures, stability, lipids peroxidation, TBARS pl
dc.contributor.reviewer Maciejewska, Aldona [SAP20000641] pl
dc.contributor.reviewer Jachowicz, Renata [SAP20000633] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96582-125941 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)