Jagiellonian University Repository

Modele algebry liniowej w ekonomii

pcg.skipToMenu

Modele algebry liniowej w ekonomii

Show full item record

dc.contributor.advisor Opozda, Barbara [SAP11008927] pl
dc.contributor.author Hościło, Angelika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:34:58Z
dc.date.available 2020-07-26T13:34:58Z
dc.date.submitted 2015-09-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204034
dc.language pol pl
dc.title Modele algebry liniowej w ekonomii pl
dc.title.alternative Linear algebra models in economics pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy licencjackiej są modele algebry liniowej w ekonomii. Ze względu na bardzo szerokie wykorzystanie tego działu matematyki w innych dziedzinach nauki praca ta skupia się tylko na rozwiązaniach układów równań opisujących zjawiska ekonomiczne. W rozdziale pierwszym przytoczone zostaną niezbędne pojęcia algebry liniowej (twierdzenia pozostaną bez dowodów ze względu na fakt, iż dowodzono je na kursie algebry liniowej w toku studiów). Istotą następnych trzech rozdziałów jest omówienie zastosowania wprowadzonych wcześniej pojęć w następujących przykładach ekonomicznych: modelu przepływów międzygałęziowych Leontiefa, modelu IS-LM oraz modelach zatrudnienia Markowa. pl
dc.abstract.en The subject of my Bachelor Thesis are models of linear algebra in economics. Due to the very extensive use of the department of mathematics in other fields of science it is focused only on solutions systems of equations describing economic phenomena. In the first chapter I would like to present the necessary concepts of linear algebra (theorem remain without evidence due to the fact that they argued on the course in linear algebra course of study). The essence of the next three chapters is to show the application of the concepts previously introduced in the following examples economy: the Leontief input-output model, the IS-LM model and Markov models of employment. pl
dc.subject.pl układ równań liniowych, wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capellego, model IS-LM, model przepływów międzygałęziowych Leontiefa, model zatrudnienia Markowa pl
dc.subject.en system of linear equations, Cramer's rule, Kronecker-Capelli theorem, IS-LM model, Leontief input-output model, Markov model of employment pl
dc.contributor.reviewer Opozda, Barbara [SAP11008927] pl
dc.contributor.reviewer Kołodziej, Sławomir [SAP11112340] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96571-159161 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka w ekonomii pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)