Jagiellonian University Repository

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zakrzepicą żył głębokich

pcg.skipToMenu

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zakrzepicą żył głębokich

Show full item record

dc.contributor.advisor Gabryś, Teresa [SAP20000323] pl
dc.contributor.author Janus, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:32:23Z
dc.date.available 2020-07-26T13:32:23Z
dc.date.submitted 2015-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204001
dc.language pol pl
dc.title Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zakrzepicą żył głębokich pl
dc.title.alternative Model of care over patient with deep vein thrombosis pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl WstępZakrzepica żył głębokich to schorzenie spowodowane pojawieniem się skrzepliny w układzie żył głębokich zlokalizowanej najczęściej w kończynach dolnych, która ogranicza lub hamuje prawidłowy przepływ krwi. W Polsce liczba zachorowań na zakrzepicę żył głębokich sięga około 57 000 osób rocznie, a u około 36 000 osób pojawia się najgroźniejsze powikłanie, jakim jest zator tętnicy płucnej. Występowanie tego schorzenia jest uwarunkowane przez indywidualne zagrożenie zakrzepowe i wiąże się z obecnością czynników ryzyka.Cel pracy Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentem z zakrzepicą żył głębokich. Sformułowano najważniejsze diagnozy pielęgniarskie, cele opieki, przedstawiono interwencję pielęgniarskie oraz oczekiwane efekty. Wdrożenie opracowanego na podstawie teorii pielęgnowania Dorothei Orem modelu opieki, pozwoli na poprawę jakości świadczonej opieki nad pacjentem z zakrzepicą żył głębokich zarówno przez personel pielęgniarski, rodzinę, jak i samego chorego.MetodaW poniższej pracy posłużono się metodą analizy dokumentacji, czyli dokumentoskopią. Analizie poddano teksty pochodzące z czasopism naukowych oraz książek.Podsumowanie i wnioskiW pracy zawarto 11 diagnoz pielęgnowania, sformułowano cele działań pielęgniarskich, opisano interwencje pielęgniarskie oraz oczekiwany efekt podjętych działań. pl
dc.abstract.en IntroductionDeep vein thrombosis is a disease caused by the occurrence of thrombus in the system of deep veins, located usually in the lower limbs, which limits or inhibits the proper blood flow. In Poland, the morbidity rate for deep vein thrombosis is up to 57 000 people per year, and in case of about 36 000 people the most dangerous complication occurs, which is pulmonary embolism. The occurrence of this disease is conditioned by the individual thrombotic threat and is connected with the occurrence of risk factor. Purpose of the paperThe purpose of the paper was to develop model of care over patient with deep vein thrombosis. The most important nursing diagnoses, aims of care, presentation of nursing interventions and the expected results were formulated. The implementation of the elaborated on the basis of the theory of nursing by Dorothei Orem model of care will enable the improvement of quality of care over patient with deep vein thrombosis, both by the nurses, family and the patient himself. MethodIn this paper one has used the method of documentation analysis,i.e. documentoscopy. Analysis was conducted on the texts from scientific magazines and books. Summary and conclusionsThe paper includes 11 nursing diagnoses, one has formulated the aims of nursing activities, described the nursing interventions and the expected result of actions taken. pl
dc.subject.pl zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, model opieki. pl
dc.subject.en deep vein thrombosis, pulmonary embolism, care model. pl
dc.contributor.reviewer Gabryś, Teresa [SAP20000323] pl
dc.contributor.reviewer Kawalec-Kajstura, Ewa pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96538-164392 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)