Jagiellonian University Repository

Źródła stresu, satysfakcja z pracy i radzenie sobie ze stresem w grupie zawodowej księgowych.

pcg.skipToMenu

Źródła stresu, satysfakcja z pracy i radzenie sobie ze stresem w grupie zawodowej księgowych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.contributor.author Turaj, Wiktoria pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:31:48Z
dc.date.available 2020-07-26T13:31:48Z
dc.date.submitted 2015-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203992
dc.language pol pl
dc.title Źródła stresu, satysfakcja z pracy i radzenie sobie ze stresem w grupie zawodowej księgowych. pl
dc.title.alternative Job stressors, job satisfaction and coping with stress in the context of professional accountants. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytania badawcze dotyczące przebiegu profilu źródeł stresu, satysfakcji z pracy oraz sposobów radzenia sobie ze stresem w grupie zawodowej księgowych. Odpowiedź na te pytania wiąże się z charakterystyką wyżej wymienionych profili oraz porównaniem ich ze specyfiką zawodu określonej grupy. Dodatkowym celem pracy jest sprawdzenie czy zachodzi zależność pomiędzy źródłami stresu a satysfakcją z pracy i sposobami radzenia sobie i jeśli tak, jakie są to zależności. W badaniu wzięło udział 56 osób – kobiet i mężczyzn, pracujących w jednej z krakowskich korporacji w dziale księgowym. Wykorzystany został kwestionariusz do badania stresu organizacyjnego (OSI) Coopera i Sloana. W badaniu skupiono się na trzech głównych skalach kwestionariusza – Źródła stresu w pracy, Satysfakcja z pracy oraz Sposoby radzenia sobie ze stresem.Wyniki badania pozwoliły uzyskać odpowiedzi na postawione pytania badawcze. W wyniku analiz stwierdzono, że jeśli chodzi o źródła stresu najbardziej zaznaczają się następujące: charakter pracy, kariera i osiągnięcia oraz struktura i klimat organizacji. W przypadku satysfakcji z pracy najwyżej rangowane przez pracowników były charakter pracy wraz ze strukturą i klimatem organizacji. Natomiast analiza przebiegu trzeciego profilu wskazuje, że najczęściej stosowanymi sposobami radzenia sobie ze stresem są efektywne zarządzanie czasem, koncentracja na relacji praca-dom oraz korzystanie ze wsparcia społecznego. W wyniku analizy zależności pomiędzy trzema głównymi skalami, największe zależności stwierdzono między efektywnym zarządzaniem czasem a wszystkimi podskalami skali Satysfakcja z pracy. pl
dc.abstract.en The main objective of this paper is to present the nature of three profiles – stress and its causes, job satisfaction, and coping in a selected group of professional accountants. Another aim is to characterize the aforementioned profiles and compare them with overall nature of this particular profession. An additional goal of this work is to analyze whether there is some relationship between stressors, job satisfaction, and ways of coping, and if so, what are the exact findings. The study involved 56 people - men and women, working in finance and accounting department in one of Krakow’s corporations. Questionnaire used for this study is the Occupational Stress Indicator (OSI) by Cooper and Sloan. The study focused on three main scales of the questionnaire – job stressors, job satisfaction, and ways of coping.The main conclusions show the significant role of following stressors: job characteristic, nature of the role and possibility of career development. Secondly, research indicates the most rewarding aspects of workplace for the participants, such as nature of work and organizational structure as well as the atmosphere. Regarding ways of coping scale, the most effective strategies for coping are effective time management, focus on work-home balance and social support. As a result of analysis of the relationship between the three main scales, the biggest correlation was found between effective time management and all subscales of Job satisfaction scale. pl
dc.subject.pl stres organizacyjny, coping, kwestionariusz OSI, księgowi pl
dc.subject.en organizational stress, coping, OSI questionnaire, accountants pl
dc.contributor.reviewer Łącała, Zofia [SAP11013047] pl
dc.contributor.reviewer Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96529-128418 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)