Jagiellonian University Repository

Biblioterapeutyczna rola bibliotek jako tymczasowych miejsc informacyjnych (Information grounds). Projekt warsztatów biblioterapeutycznych dla kobiet w ciąży i młodych matek w bibliotece publicznej.

pcg.skipToMenu

Biblioterapeutyczna rola bibliotek jako tymczasowych miejsc informacyjnych (Information grounds). Projekt warsztatów biblioterapeutycznych dla kobiet w ciąży i młodych matek w bibliotece publicznej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Krakowska, Monika [SAP11018381] pl
dc.contributor.advisor Wójcik, Magdalena [SAP14000330] pl
dc.contributor.author Adach, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:27:50Z
dc.date.available 2020-07-26T13:27:50Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203929
dc.language pol pl
dc.title Biblioterapeutyczna rola bibliotek jako tymczasowych miejsc informacyjnych (Information grounds). Projekt warsztatów biblioterapeutycznych dla kobiet w ciąży i młodych matek w bibliotece publicznej. pl
dc.title.alternative Bibliotherapeutic role of libraries as information grounds. Project of bibliotherapeutic workshops for pregnant women and young mothers in the public library. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiony został autorski projekt warsztatów biblioterapeutycznych Biblioteka przyjazna Mamom, skierowanych do kobiet w ciąży i młodych matek. Projekt przeznaczony jest do realizacji w bibliotece publicznej. Głównym celem zaproponowanych warsztatów jest propagowanie idei biblioteki, jako „trzeciego miejsca”. Zadaniem warsztatów jest również przybliżenie oraz uzupełnienie wiedzy kobiet w ciąży oraz młodych matek w zakresie przygotowania się do roli mamy oraz prawidłowej opieki nad dzieckiem w okresie ciąży i po jej zakończeniu. Ponadto warsztaty mają stanowić urozmaicenie oferty biblioteki. Rozdział pierwszy porusza problematykę dotyczącą biblioterapii. Przedstawiono definicje, omówiono rodzaje, cele oraz zadania biblioterapii. Szczególny nacisk został położony na uświadomienie uczestniczkom warsztatów roli książki w kształtowaniu i wspieraniu rozwoju psychofizycznego dziecka. W drugim rozdziale scharakteryzowano i omówiono teorię „tymczasowych miejsc informacyjnych” (information grounds) sformułowaną przez Karen Fisher. Przedstawiono również ideę „trzeciego miejsca” (the great good place) stworzoną przez Raya Oldenburga. Ostatni rozdział w całości został poświęcony przedstawieniu projektu, którego celem jest kształtowanie odpowiednich kompetencji informacyjnych, tworzenie information grounds i promowanie roli biblioteki, jako „trzeciego miejsca” wśród kobiet w ciąży i młodych matek. pl
dc.abstract.en The work is presented an author’s project of bibliotherapeutic workshops Library friendly Mothers, addressed for pregnant women and young mothers. The project is designed for implementation in the public library. The main objective of the proposed workshops is to promote the idea of the library as a "third place". The purpose of the workshops is to introduce and supplement the knowledge of pregnant women and young mothers in preparation for the role of mother and proper child care during pregnancy and after. In addition, workshops are intended to diversify offer of the library. The first chapter raises issues concerning bibliotherapy. It shows the definitions, discusses the types, objectives and tasks of bibliotherapy. Particular emphasis was placed on the awareness of the participants of the workshops the role of books in shaping and supporting a psychophysical development of a child. In the second one the theory of information grounds formulated by Karen Fisher has been characterized and discussed. The idea of a "third place" created by Ray Oldenburg has been also presented. The last chapter was entirely devoted to the presentation of the project, whose goal is to shape the respective competencies of information, creating information grounds and promoting the role of the library as a "third place" among pregnant women and young mothers. pl
dc.subject.pl BIBLIOTEKA PUBLICZNA, BIBLIOTERAPIA, KOBIETY W CIĄŻY, MŁODE MATKI, „TRZECIE MIEJSCE”, „TYMCZASOWE MIEJSCA INFORMACYJNE” pl
dc.subject.en BIBLIOTHERAPY, INFORMATION GROUNDS, PREGNANT WOMEN, PUBLIC LIBRARY, "THIRD PLACE", YOUNG MOTHERS pl
dc.contributor.reviewer Krakowska, Monika [SAP11018381] pl
dc.contributor.reviewer Wójcik, Magdalena [SAP14000330] pl
dc.contributor.reviewer Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96463-162893 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)