Jagiellonian University Repository

Optymalizacja ekspansji frakcji komórek ludzkiej krwi pępowinowej o fenotypie CD34+ i Lin- z wykorzystaniem mikrofragmentów z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych

pcg.skipToMenu

Optymalizacja ekspansji frakcji komórek ludzkiej krwi pępowinowej o fenotypie CD34+ i Lin- z wykorzystaniem mikrofragmentów z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych

Show full item record

dc.contributor.advisor Zuba-Surma, Ewa pl
dc.contributor.author Bryl-Górecka, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:27:46Z
dc.date.available 2020-07-26T13:27:46Z
dc.date.submitted 2015-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203928
dc.language pol pl
dc.title Optymalizacja ekspansji frakcji komórek ludzkiej krwi pępowinowej o fenotypie CD34+ i Lin- z wykorzystaniem mikrofragmentów z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych pl
dc.title.alternative Optimization of expansion of human cord blood CD34+ and Lin- fractions with microvesicles from iPS cells pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Krew pępowinowa (KP) stanowi bogate źródło komórek macierzystych (KM), w tym hematopoetycznych komórek macierzystych (z ang. Hematopoietic stem cells, HSC). Ze względu na to, że komórki izolowane z KP wykazują niską immunogenność, mogą stanowić alternatywę dla przeszczepu szpiku kostnego oraz być wykorzystywane w rekonstytucji układu krwiotwórczego, w tym u osób chorych na białaczkę oraz inne nowotwory. Częstym ograniczeniem w stosowaniu przeszczepów KP jest jednak liczba uzyskanych komórek HSC, która jest niewystarczająca, aby odbudować układ krwiotwórczy osoby dorosłej. Dlatego też istnieje konieczność prowadzenia badań mających na celu stymulację namnażania, ekspansji oraz zwiększenia potencjału klonogennego KM izolowanych z KP. Próby zwiększenia proliferacji i różnicowania KM z KP można uzyskać na drodze zastosowania zoptymalizowanych mediów do namnażania, które jednak nie zawsze są odpowiednie do zastosowań klinicznych. Ważną funkcję naturalnych przekaźników komórkowych na drodze ich parakrynnego oddziaływania odgrywają mikrofragmenty (MVs). Są one uwalniane przez komórki zarówno w stanach fizjologicznych (np. regeneracja tkanek), jak i patologicznych (np. rozwój nowotworów). Mogą również stanowić źródło ważnych czynników bioaktywnych, wpływających na funkcje komórek docelowych, w tym na ich proliferację i różnicowanie. Jednakże ich potencjalny wpływ na funkcje KM nie został poznany.W poniższej pracy porównano dwie frakcje komórek macierzystych pochodzących z KP: 1) frakcję wczesnych komórek hematopoetycznych (CD34+) oraz 2) frakcję liniowo nieukierunkowaną, niewykazującą ekspresji antygenów linii hematopoetycznych (Lin-), pod względem ich zdolności do ekspansji oraz potencjału klonogennego, a także analizowano kinetykę zmian ich fenotypu w czasie hodowli. W pracy namnażano obie frakcje w medium specjalistycznym dedykowanym ekspansji wczesnych KM hematopoetycznych oraz dodatkowo sprawdzano wpływ MVs pochodzących z ludzkich indukowanych komórek pluripotencjalnych (hiPS-MVs) suplementowanych w medium na fenotyp i wymienione funkcje komórek KP. W pracy wykazano m.in., że frakcja komórek Lin- charakteryzuje się wyższą zdolnością do ekspansji oraz wyższym potencjałem klonogennym w porównaniu z frakcją CD34+. Dodatkowo, obecność hiPS-MVs w medium hodowlanym zwiększyła efektywność tych procesów w obu badanych subpopulacjach, co może być związane z indukcją wczesnych genów pod wpływem mikrofragmentów. Zaobserwowano, że w trakcie trwania hodowli obie frakcje komórek CD34+ oraz Lin- różnicowały w kierunku komórek progenitorowych krwiotwórczych, przy jednoczesnym spadku potencjału klonogennego. Otrzymane wyniki wskazują, że frakcja komórek Lin- pochodząca z KP stanowi ważną alternatywną populację dla komórek CD34+ i może w przyszłości znaleźć zastosowanie w procesie odbudowy układu krwiotwórczego. Co więcej, hiPS-MVs mogą stanowić ważne źródło bioaktywnych związków, wykorzystywanych w celu wzmocnienia procesów proliferacji i różnicowania komórek krwiotwórczych, co wymaga jednak dalszych badań. pl
dc.abstract.en Cord blood (CB) represent rich source for stem cells (SC), especially regarding hematopoietic stem cells (HSC). Because of the low immunogenicity of CB-derived cells, they represent alternative for bone marrow transplant and can be applied in several hematological disorders treatment including leukaemias. However, the important limitation in CB cell transplantation is often the low number of obtained HSCs, which is often insufficient to restore haematological system of the adult person. Regarding this fact, several efforts have been undertaken to improve expansion and clonogenic potential of cord blood-derived SC. Such efforts include applications of modified composed culture media that may not always be optimal for clinical applications in patients.Cell-derived microvesicles (MVs) play an important role in paracrine cellular interactions and cell-to-cell communication. They are secreted during physiological states (eg. tissue regeneration), but also in pathological circumstances (eg. in development of cancer). MVs may also represent vast source of bioactive components impacting on functions of target cells including their proliferation and differentiation. However, their impact on SC functions has not been well investigated.In this study we examined two CB-derived SC fractions such as: 1) the fraction of early hematopoietic stem cells (CD34+) and lineage uncommited fraction with no expression of hematopoietic antigens (Lin-), in terms of their expansion rate and clonogenicity capabilities, as well as the kinetics of their phenotype changes during culture. We examined both fractions cultured in specialized expansion media and we also evaluated the influence of MVs derived from human induced pluripotent stem cells (hiPS-MVs) on these processes was checked. It was demonstrated in this study that Lin- fraction exhibited better clonogenic and expansion potential, comparing to CD34+ fraction. Moreover, the presence of hiPS-MVs in culture media enhanced these processes in both examined populations which may be related to early developmental gene expression induction. Both fractions (CD34+ and Lin-) were differentiating into hematopoietic progenitor cells during culture, along with decrease in their clonogenic potential.The results obtained in this study give evidence that CB-derived Lin- cell fraction represent vast alternative population to CD34+ cells and may be potentially applied in HSC transplantations in the future. Moreover, hiPS-MVs may represent important source of bioactive molecules enhancing both proliferation and differentiation of HSC, which requires further investigations. pl
dc.subject.pl hematopoetyczne komórki macierzyste, krew pępowinowa, mikrofragmenty pl
dc.subject.en hematopoietic stem cells, cord blood, microvesicles pl
dc.contributor.reviewer Zuba-Surma, Ewa pl
dc.contributor.reviewer Kędracka-Krok, Sylwia [SAP11016010] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96462-127062 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biochemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)