Jagiellonian University Repository

Realizacja koncepcji polityki jagiellońskiej w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r.

pcg.skipToMenu

Realizacja koncepcji polityki jagiellońskiej w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r.

Show full item record

dc.contributor.advisor Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella [SAP11019165] pl
dc.contributor.author Włodarczyk, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:25:49Z
dc.date.available 2020-07-26T13:25:49Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203897
dc.language pol pl
dc.title Realizacja koncepcji polityki jagiellońskiej w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r. pl
dc.title.alternative Delivering the Jagiellonian policy in Polish foreign policy after 1989. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca podejmuje temat realizacji polityki jagiellońskiej po 1989 r., której powstanie i ukształtowanie przypadło na XIV – XVI w., a więc okres panowania dynastii jagiellońskiej nie tylko w Rzeczpospolitej, ale również na tronach Europy Środkowo – Wschodniej. Zasadnicza część pracy dotyczy kontynuacji idei jagiellońskiej zwłaszcza w kwestii polityki zagranicznej w latach późniejszych – w Drugiej oraz Trzeciej Rzeczpospolitej, przez takich polityków jak Józef Piłsudski czy Lech Kaczyński, oraz myślicieli: Władysława Konopczyńskiego, Oskara Haleckiego czy Stanisława Cata – Mackiewicza, których prace stały się inspiracją dla autorki do szerszego zagłębienia się w badany problem. W rozdziale pierwszym został opisany okres panowania dynastii jagiellońskiej, polityka dynastyczna oraz zagraniczna, a także podstawowe zagadnienia polityki jagiellońskiej.Rozdział drugi traktuje o idei jagiellońskiej w II Rzeczpospolitej, realizowanej przez takich myślicieli jak Józef Piłsudski, Stanisław Cat- Mackiewicz, Oskar Halecki czy Władysław Konopczyński.W rozdziale trzecim zostały przedstawione wybrane aspekty dotyczące polityki zagranicznej po 1989 r. oraz przejawy prowadzenia polityki jagiellońskiej w III Rzeczpospolitej.Ostatni rozdział w całości został poświęcony polityce zagranicznej Lecha Kaczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem polityki wschodniej oraz bezpieczeństwa energetycznego. . Od panowania ostatniego Jagiellona na tronie Rzeczpospolitej minęło prawie 500 lat, w tym czasie zmieniła się Polska, wydaje się jednak, że problemy, przede wszystkim geopolityczne, są w dużej mierze nadal aktualne. W pracy postarano się ująć najistotniejsze wątki, które ukształtowały pojęcie idei jagiellońskiej, a także sprawiły, że pomimo setek lat polityka jagiellońska może być prowadzona również we współczesnej polityce. W niniejszej pracy starano się udowodnić, że dzięki umiejętnej realizacji polityki jagiellońskiej, Polska może znów stać się ważnym graczem na europejskiej scenie politycznej. pl
dc.abstract.en This paper tackles the topic of the Jagiellonian policy after 1989., whose origin and formation coincided with the XIV - XVI., so the reign of the Jagiellonian dynasty, not only in the Republic of Poland, but also on thrones Central - Eastern Europe. The main part of the work is the continuation of the Jagiellonian idea especially on foreign policy in later years - in the Second and Third Republic, by such politicians as Jozef Pilsudski and Lech Kaczynski, and thinkers: Wladyslaw Konopczyński, Oscar Halecki or Stanislaw Cat - Mackiewicz, whose works have become inspiration for the author to wider penetration into the studied problem.In the first chapter was described during the reign of the Jagiellonian dynasty, dynastic politics and foreign affairs, as well as basic Jagiellonian policy issues.The second chapter deals with the idea of Jagiellonian in the Second Republic, carried out by such thinkers as Jozef Pilsudski, CAT- Stanislaw Mackiewicz, Oskar Halecki and Władysław Konopczyński.The third chapter are presented certain aspects of foreign policy after 1989. And evidence of the Jagiellonian policy in the Third Republic.The last chapter is devoted entirely Lech Kaczynski's foreign policy, with particular emphasis on Eastern policy and energy security.Since the last Jagiellonian reign on the throne of the Republic passed nearly 500 years, during which time Poland has changed, it seems that the problems primarily geopolitical, are largely still valid.In this paper an attempt has recognized the essential elements that shaped the concept of the Jagiellonian idea, and also meant that despite hundreds of years Jagiellonian policy can be carried out also in contemporary politics. In this study sought to prove that, thanks to the skilful policy of the Jagiellonian, Poland can once again become important player on the European political scene. pl
dc.subject.pl polityka jagiellońska, idea jagiellońska, Jagiellonowie, Lech Kaczyński, Józef Piłsudski, polityka zagraniczna, pl
dc.subject.en Jagiellonian politics, the idea of Jagiellonian, Jagiellons, Lech Kaczynski, Józef Piłsudski, foreign policy pl
dc.contributor.reviewer Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.contributor.reviewer Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella [SAP11019165] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96428-159129 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy politologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)