Jagiellonian University Repository

Macierzyństwo w perspektywie różnic międzypokoleniowych

pcg.skipToMenu

Macierzyństwo w perspektywie różnic międzypokoleniowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Ozga, Elżbieta [SAP11117271] pl
dc.contributor.author Surtel, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:22:56Z
dc.date.available 2020-07-26T13:22:56Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203852
dc.language pol pl
dc.title Macierzyństwo w perspektywie różnic międzypokoleniowych pl
dc.title.alternative Maternity from a perspective of intergenerational difference pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było zbadanie, jakie są postawy kobiet wobec macierzyństwa w perspektywie różnic międzypokoleniowych, a także określenie tego, co składa się na te postawy oraz co je różnicuje. Rozdział pierwszy porusza zagadnienia teoretyczne, których omówienie jest konieczne do dalszej dogłębnej analizy niniejszej tematyki. Pierwsza część tegoż rozdziału dotyczy wzorców osobowych matek ukształtowanych na przestrzeni wieków, które to wzorce w mniejszym lub większym stopniu nadal obecne są w świadomości polskich matek i po części determinują ich sposób postrzegania macierzyństwa. Dalsze rozważania skupiają się na omówieniu roli matki i roli córki jako kategorii badawczych, zaś ostatnia część tego rozdziału dotyczy wizerunku współczesnej matki, a także zmian zachodzących współcześnie w społecznym odbiorze macierzyństwa. Druga część pracy ma charakter badawczy. Badania zostały przeprowadzone w 2015 roku w Stalowej Woli. W badanej pięćdziesięcioosobowej grupie kobiet znalazło się 25 matek w przedziale wiekowym od 20 do 30 lat, oraz ich matki, również w liczbie dwudziestu pięciu. Po omówieniu założeń metodologicznych przeprowadzonych badań, dokonano analizy uzyskanych wyników. Badania wykazały, iż w obu grupach wiekowych wystąpiła postawa afirmująca i ambiwalentna, jednak należy podkreślić, że grupa młodych matek była pod tym względem znacznie mniej zróżnicowana niż grupa matek starszych. Wykształcenie matek, liczba posiadanych przez nie dzieci, sytuacja mieszkaniowa i sytuacja finansowa nie różnicują jednoznacznie matek przypisanych do obu grup. Nie da się stanowczo stwierdzić, czy postawa matek wobec macierzyństwa jest zależna od powyższych zmiennych. Uznać należy, że bardziej pożądaną postawą wobec macierzyństwa jest postawa afirmująca, dlatego też warto poczynić wszelkie starania, by matki miały właśnie tę postawę, zamiast postawy ambiwalentnej. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis was to examine what are the women’s attitudes towards maternity in perspective of differences between generations, and to determine what constitutes to these attitudes and what differentiates them.The first chapter is concerned with theoretical questions which discussion is necessary to further and deeper analysis of this subject. The first part of that chapter concerns the personal patterns of mothers formed over the centuries, which to a lesser or greater extent, are still present in the minds of Polish mothers and they, in some part determine their perception of motherhood. Further discussion is focused on discussing the roles of a mother and a daughter, as a research category, and the last part of this chapter concerns the image of the modern mother, as well as the changes taking place today in the social perception of motherhood.The second part of the work has the nature of research. The study was conducted in 2015 in the city of Stalowa Wola. In the examined group of 50 women there were 25 mothers aged between 20 and 30 years old, and their mothers, also in the number of twenty-five.After discussing the methodological assumptions of the study, an analysis of the results was made. The research has shown that in both age groups occurred affirming and ambivalent attitude, but it must be emphasized that a group of young mothers, in relation to this, was much less diversified than the group of older mothers.Education of mothers, the number of children they have got, the housing situation and the financial situation of mothers do not clearly differentiate mothers assigned to both of these groups. It can not be firmly determined whether the attitude of mothers towards motherhood is dependent on these variables.It must be recognized that, the more desirable attitude towards motherhood is the affirming attitude and therefore, efforts should be made to make mothers to represent that kind of attitude instead of the ambivalent one. pl
dc.subject.pl macierzyństwo, różnice międzypokoleniowe, postawy pl
dc.subject.en maternity, differences between generations, attitudes pl
dc.contributor.reviewer Bieszczad, Bogusław [SAP11116146] pl
dc.contributor.reviewer Ozga, Elżbieta [SAP11117271] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96380-131200 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)