Jagiellonian University Repository

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA DZIECKA – UCHODŹCY W EUROPIE

pcg.skipToMenu

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA DZIECKA – UCHODŹCY W EUROPIE

Show full item record

dc.contributor.advisor Lankosz, Kazimierz [SAP11015876] pl
dc.contributor.author Stadniczeńko, Dawid pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:20:20Z
dc.date.available 2020-07-26T13:20:20Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203811
dc.language pol pl
dc.title OCHRONA MIĘDZYNARODOWA DZIECKA – UCHODŹCY W EUROPIE pl
dc.title.alternative International protection of refugee child in Europe pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematyka pracy dotyczy aktualnego zagadnienia dzieci – uchodźców w Europie. Zwraca również uwagę na dziesiątki tysięcy dzieci – uchodźców bez opieki, uciekających przed nędzą i przemocą, bądź będących przedmiotem handlu ludźmi. Zagadnienie to staje się wyzwaniem dla opinii międzynarodowej, instytucji i organów międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw dziecka i pomocą dzieciom - uchodźcom i wartościami humanitarnymi. W celu uzyskania wiedzy i informacji o sytuacji prawnej i społecznej dzieci ubiegających się o status uchodźcy podjęto pogłębioną analizę w celu ustalenia, jakie wymogi muszą spełniać, jakie posiadają prawa i obowiązki oraz jaką zapewnia się im opiekę instytucjonalną. Dla zrealizowania celu pracy określono pięć problemów badawczych i odpowiadających im hipotez. Przedmiotem badań było ustalenie pozycji prawnej dziecka ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy w uniwersalnych i regionalnych standardach oraz ich wpływu na postępowanie w polskiej procedurze. Celem badań i ich opracowania było wykazanie, iż zabezpieczony został jak najlepiej pojęty interes dziecka w działaniach dotyczących pozycji prawnej dziecka ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy. Podstawę do interpretacji stanowią prawa gwarantowane w Konwencji o Prawach Dziecka i protokołach fakultatywnych. W pracy przyjęto, że fundamentalnym elementem w procesie poznania myślowego jest podmiotowość dziecka ściśle związana z koncepcjami praw i uprawnień przysługujących osobie – dziecku. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów merytorycznych, zakończenia, wykazu literatury, źródeł prawnych oraz orzecznictwa. W rozdziale pierwszym przedstawiono analizę zjawiska uchodźstwa w XXI wieku w zglobalizowanym świecie prezentując analizę i krytyczne spojrzenie na literaturę starając się przedstawić sytuację dziecka uchodźcy na tle migracji oraz ustalenia, jakie czynniki wpłynęły na pojawienie się dziecka – uchodźcy w Europie. W drugim rozdziale skoncentrowano się na podstawowych zagadnieniach dotyczących dziecka i jego praw w prawie międzynarodowym i europejskim. Zaprezentowano w nim zagadnienia pojęciowe dotyczące m. in. dziecka i jego podmiotowości. W rozdziale trzecim zaprezentowano instytucjonalne i prawne zabezpieczenia praw uchodźców w ujęciu międzynarodowym (uniwersalnym i europejskim). Podjęto w nim analizę standardów uniwersalnych i regionalnych – europejskich w zakresie statusu uchodźcy dziecka oraz przedstawiono instytucje i organy, jak również instytucje pozarządowe zajmujące się sprawami uchodźców. W czwartym rozdziale zostały omówione instytucjonalne i prawne zabezpieczenie praw uchodźców-dzieci w ujęciu krajowym. Dokonano analizy i ustalenia, czy w polskich aktach prawnych dotyczących cudzoziemców uwzględniono prawo dziecka do zabezpieczenia jego najlepiej pojętego interesu, jako sprawy nadrzędnej wynikającej ze standardu międzynarodowego zawartego w art. 3 ust. 1 Konwencji Praw Dziecka. Przeprowadzone badania, zastosowane metody pozwoliły na zrealizowanie założonego głównego celu pracy i zweryfikowanie problemów badawczych. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis concerns the current issue of refugee children in Europe. It also draws attention to the tens of thousands of separated refugee children fleeing the misery, violence and human trafficking. Debated issue is becoming a challenge for the international public opinion, institutions and international bodies and non-governmental organizations which primary purpose is to safeguard children's rights, to help refugees and humanitarian values. In order to aquire knowledge and information about legal and social situation of children applying for refugee status was taken depth analysis in order to determine what kind of requirements they must meet; rights and responsibilities they have and what institutional care shall be given. In the thesis were defined five research problems and corresponding hypotheses. The primary purpose of this study is to determine the legal position of the child granting for refugee status in universal and regional standards and their impact on the conduct of the polish procedure. The aim of the research and this study was to demonstrate that the child’s best interests are protected in actions concerning the child's legal position granting for refugee status. The basis for the interpretation are the rights guaranteed in the Convention on the Rights of the Child and the Optional Protocols. The thesis assumed that the fundamental element in the process of mental cognition is the subjectivity of the child closely linked to the concepts of rights and entitlements person - child. The paper consists of an introduction, four substantial chapters, completion, the list of literature, legal sources and case law. The first chapter presents an analysis of the phenomenon of refugees in the twenty-first century in a globalized world, presenting analysis and critical look at the literature trying to present the situation of the child refugee migration background and to determine what kind of factors contributed to the emergence of a refugee children in Europe. The second chapter focuses on the essential issues concerning the child and its rights in international and European law. It also discussed conceptual issues regarding, inter alia child and its subjectivity. The third chapter presents the institutional and legal protection of refugees' rights in international terms (universal and European). The author makes an analysis of universal and regional (european) standards in the area of refugee child’s status and presents the institutions and bodies, as well as non-governmental institutions dealing with refugee issues. The last chapter was devoted to institutional and legal protection of the rights of refugees children in the national context. On the basis of the results of this research, it can be concluded that in polish legislation acts the best interests of the child, resulting from the international standard contained in art. 3.1 Convention on the Rights of the Child, was taken into consideration. The study and used methods allowed to set main purpose of the study and verify research problems. pl
dc.subject.pl międzynarodowa migracja, dziecko-uchodźca w Europie, dziecko-uchodźca bez opieki, status dziecka-uchodźcy, najlepiej pojęty interes dziecka, ochrona praw dziecka, prawo międzynarodowe. pl
dc.subject.en international migration, refugee child in Europe, separated refugee child, status of refugee child, the best interests of the child, protection of children's rights, international law pl
dc.contributor.reviewer Lankosz, Kazimierz [SAP11015876] pl
dc.contributor.reviewer Kuźniak, Brygida [SAP11016701] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96327-155317 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)