Jagiellonian University Repository

Motywy wyboru zawodu a zespół wypalenia wśród studentów pielęgniarstwa

pcg.skipToMenu

Motywy wyboru zawodu a zespół wypalenia wśród studentów pielęgniarstwa

Show full item record

dc.contributor.advisor Ziarko, Ewa [SAP20001902] pl
dc.contributor.author Ziobrowska, Alina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:18:41Z
dc.date.available 2020-07-26T13:18:41Z
dc.date.submitted 2015-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203785
dc.language pol pl
dc.title Motywy wyboru zawodu a zespół wypalenia wśród studentów pielęgniarstwa pl
dc.title.alternative The motivation to choice of profession, and the prevalence to burnout syndrome among nursing students pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Warunkiem zadowolenia w pracy pielęgniarki jest właściwie umotywowany wybór zawodu. W przeciwnym razie praca może stać się źródłem stresu, który predysponuje człowieka do wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego. Z wypaleniem coraz częściej możemy się również spotkać w grupie studentów.Cel pracy: Ocena zależności między motywacją wyboru zawodu, a występowaniem zespołu wypalenia u studentów pielęgniarstwa.Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 102 studentów pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uczących się na ostatnim roku studiów magisterskich. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, a do przeprowadzenia badań wykorzystano kwestionariusz ankiety składający się z części autorskiej i części opartej na kwestionariuszu MBI–SS. Wyniki: Aż 89,2% studentów przy wyborze studiów pielęgniarskich kierowało się chęcią pracy z ludźmi i pomagania im. Problemem stanowi fakt, że aż 39,2% z nich motywowanych było możliwością podjęcia dobrze płatnej pracy za granicą. Większość z nich (60,8%) prezentowało objawy wskazujące na wypalenie.Wnioski: Najczęstszym rodzajem motywacji jakimi kierują się ludzie przy wyborze zawodu pielęgniarki są motywy prospołeczne. Niska motywacja prospołeczna wpływa na wysokie wartości wypalenia na skali cynizmu. pl
dc.abstract.en The introduction: The subject to satisfaction of nurses is duly substantiated choice of profession. Otherwise, the work can become a source of stress, which predisposes man to occur burnout syndrome. With burnout more and more often we can also meet in a group of students.The aim of the work: Assessment of the relationship between motivation to choice of profession, and the prevalence to burnout syndrome among nursing students.The material and methods: The study involved 102 nursing students at Jagiellonian University in Cracow, who were in the last year of their Master studies. Research methods, which were used are diagnostics poll and survey. Research was conducted by the survey questionnaire tool, which consisted of authored part and based on a questionnaire MBI–SS part.The results: Most of students (89,2%) in choosing nursing studies were guided by a desire to work with people and help them. The problem is the fact, that as many as 39.2% of them were motivated by the possibility of taking up a well – paid job abroad. Most of them (60,8%) presented symptoms suggestive of burnout.The conclusions: The most common type of motivation, which most people are guided by choosing the nursing profession are pro-social motives. However, low pro – social motivation affects the high value of burnout in the scale of cynicism. pl
dc.subject.pl wybór zawodu, motywacja, syndrom wypalenia pl
dc.subject.en choice of profession, motivation, burnout syndrome pl
dc.contributor.reviewer Ziarko, Ewa [SAP20001902] pl
dc.contributor.reviewer Motyka, Marek [SAP20000309] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96300-126241 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)