Jagiellonian University Repository

Conceptualisation of Love. Conventional and Unconventional Conceptualisation (David Richo’s “How To Be An Adult in Love. Letting Love In Safely and Showing It Recklessly”)

pcg.skipToMenu

Conceptualisation of Love. Conventional and Unconventional Conceptualisation (David Richo’s “How To Be An Adult in Love. Letting Love In Safely and Showing It Recklessly”)

Show full item record

dc.contributor.advisor Chłopicki, Władysław [SAP11013631] pl
dc.contributor.author Stanisz, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:18:29Z
dc.date.available 2020-07-26T13:18:29Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203782
dc.language eng pl
dc.title Conceptualisation of Love. Conventional and Unconventional Conceptualisation (David Richo’s “How To Be An Adult in Love. Letting Love In Safely and Showing It Recklessly”) pl
dc.title.alternative Konceptualizacja miłości. Konceptualizacja konwencjonalna i niekonwencjonalna ("How To Be An Adult in Love. Letting Love In Safely and Showing It Recklessly" Davida Richo) pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Autorka porównuje konceptualizację konwencjonalną miłości z niekonwencjonalną w poradniku Davida Richo. Analiza ilustruje, że recepta na dobry związek opiera się na odrzuceniu konwencjonalnej konceptualizacji pojęcia miłości.W pierwszym rozdziale autorka odwołuje się do kognitywnych teorii znaczenia oraz do zjawiska, które je konstruuje, tj. konceptualizacji (Gillesa Fauconniera i Marka Turnera). Drugi rozdział został poświęcony konwencjonalnej konceptualizacji miłości. Autorka prezentuje teorię metafory konceptualnej (George’a Lakoffa i Marka Johnsona) wraz z przykładami konwencjonalnych metafor miłości oraz analizuje definicje słownikowe i synonimy miłości. Ostatni rozdział skupia się na analizie konceptualizacji miłości w poradniku Richo, która różni się znacząco od konceptualizacji konwencjonalnej. Richo tworzy własną definicję miłości przede wszystkim za pomocą metonimii obrazujących ją jako wrodzoną „zdolność”, którą jednak należy ćwiczyć, za pomocą rozróżnienia miłości od pojęć często z nią mylonych (takich, jak: sympatia, lojalność, zauroczenie i pożądanie), a także dzięki klasyfikacji oraz metafor miłości. Richo bezpośrednio odrzuca konwencjonalne rozumienie miłości. W konceptualizacji konwencjonalnej miłość jest silnym uczuciem sympatii wypływającym z zaangażowania emocjonalnego, w tym pociągu seksualnego. W swoim poradniku David Richo pojmuje miłość w sposób mniej konwencjonalny jako postawę dbającą, głęboko zakorzenioną w tradycji miłości uniwersalnej, tj. skierowanej do każdego, w tym także do nas samych, a objawiającą się w czynie. W pierwszym przypadku osobę kochającą pojmuje się jako bierną, w drugim natomiast jako aktywną. Konceptualizacja konwencjonalna utożsamia miłość głównie ze stanem zakochania, zaś niekonwencjonalna skupia się na budowaniu relacji. Wiedza ekspercka zatem ukazuje, że budowanie związku wymaga odrzucenia i zmiany konwencjonalnego rozumienia miłości na niemal przeciwne. pl
dc.abstract.en The author compares the conventional conceptualisation of love with the unconventional one in David Richo’s handbook. The analysis shows that the recipe for a good relationship is based on the rejection of the conventional conceptualisation of the concept of love.In the first chapter the author refers to cognitive theories meaning, and to the phenomenon constructing it, that is conceptualisation (Gilles Fauconnier and Mark Turner). The second chapter is devoted to the conventional conceptualisation of love. The author presents the theory of conceptual metaphor (George Lakoff and Mark Johnson) along with examples of conceptual metaphors of love, and analyses dictionary definitions and synonyms of love. The final chapter focuses on the conceptualisation of love in Richo’s handbook, which differs significantly from the conventional one. Richo creates his definition of love primarily by means of metonymies, painting it as an inborn “capacity”, which, though, has to be trained (“practice”), by means of differentiation between love and other concepts commonly mistaken for it (liking, loyalty, infatuation, lust), as well as thanks to classifications, and metaphors of love. Richo directly rejects the conventional understanding of love. In the conventional conceptualisation it is a strong emotion of affection or liking, resulting from sexual or romantic attraction. In his handbook, the psychologist David Richo conceptualises love less conventionally as an attitude of caring, deeply rooted in the ideal of universal love, that is directed at everyone, including ourselves, and manifesting itself in action. In the former case, a person loving is conceived of as passive, while in the latter – as active. The conventional conceptualisation paints love primarily as an in-love state, whereas Richo’s unconventional conceptualisation focuses on forming a relationship. Therefore, the expert knowledge shows that forming a relationship requires giving up the conventional understanding of love and changing it al-most into its opposite. pl
dc.subject.pl konceptualizacja, metafora konceptualna, miłość, znaczenie, językoznawstwo kognitywne pl
dc.subject.en conceptualisation, conceptualization, conceptual metaphor, love, meaning, cognitive linguistics pl
dc.contributor.reviewer Tereszkiewicz, Anna [SAP11019088] pl
dc.contributor.reviewer Chłopicki, Władysław [SAP11013631] pl
dc.affiliation Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96297-159050 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/SDOMISH pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)