Jagiellonian University Repository

Umowa przedwstępna poprzedzająca zawarcie umowy o pracę

pcg.skipToMenu

Umowa przedwstępna poprzedzająca zawarcie umowy o pracę

Show full item record

dc.contributor.advisor Sobczyk, Arkadiusz [SAP11014189] pl
dc.contributor.author Sejud, Kamila pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:16:20Z
dc.date.available 2020-07-26T13:16:20Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203748
dc.language pol pl
dc.title Umowa przedwstępna poprzedzająca zawarcie umowy o pracę pl
dc.title.alternative The preliminary agreement preceded the conclusion of the contract of employment pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie przedwstępnej umowy o pracę, która pozwala zawierającym ją stronom- pracodawcy oraz kandydatowi na pracownika na utworzenie więzi zobowiązującej do zawarcia w przyszłości określonej umowy o pracę. Ponieważ konstrukcja ta nie została uregulowana w Kodeksie pracy, jej stosowanie możliwe jest poprzez odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 389 i 390 Kodeksu cywilnego zawarte w art. 300 Kodeksu pracy.Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale omówiony został art. 300 Kodeksu pracy, zawierający normę odsyłającą do odpowiedniego stosowania w razie zaistnienia luk w prawie pracy przepisów Kodeksu cywilnego, o ile nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.Drugi rozdział został poświęcony opisowi konstrukcji umowy przedwstępnej na gruncie prawa cywilnego a także skutkom niewykonania zobowiązań z umowy przedwstępnej.W ostatnim, trzecim rozdziale, została ukazana umowa przedwstępna poprzedzająca zawarcie umowy o pracę. Zarysuję w pierwszej kolejności historyczne uwarunkowania stosowania przedwstępnej umowy o pracę. Następnie przedstawiono treść przedmiotowej umowy z rozróżnieniem na istotne oraz nieistotne elementy umowy o pracę. W dalszej części opisane zostały budzące kontrowersje w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz doktrynie prawa pracy roszczenia przysługujące stronom w razie niewykonania przedwstępnej umowy o pracę. Dalej poruszona została kwestia proceduralna dochodzonych roszczeń oraz terminy przedawnienia. Następnie zostanie przedstawiona analiza porównawcza przedmiotowej umowy z zawarciem na podstawie art. 26 Kodeku pracy umowy o pracę z odroczonym terminem nawiązania stosunku pracy. Ostatnia część została poświęcona możliwości zawarcia przedwstępnej umowy o pracę do pozaumownego nawiązania stosunku pracy. pl
dc.abstract.en The subject of this master's thesis is to present a preliminary contract of employment, which allows containing its parties: employer and employee candidate to create a binding relationship to conclude in the future a specific contract. Since the structures has not been regulated in the Labour Code, its application is possible by reference to the proper application of article 389 and 390 of the Civil Code contained in article 300 of the Labour Code.The work is divided into three chapters. In the first chapter is discussed article 300 of the Labour Code, which contains standard referrer for appropriate use in the event of gaps in the labor law provisions of the Civil Code, unless they are contrary to the principles of labor law.The second chapter is devoted to the description of the structure of the preliminary agreement on civil law as well as the consequences of default of the preliminary contract.In the last, the third chapter, has been shown preliminary agreement preceded the conclusion of the contract of employment. Me outline first the historical conditions of application of the preliminary contract. Then shows the contents of the agreement, distinguishing between relevant and irrelevant elements of the employment contract. In the following section describes the arousing controversy in the jurisprudence of the Supreme Court and the doctrine of employment law claims enjoyed by the parties in the event of failure to perform the preliminary contract. Further it raised the question of procedural asserted claims and limitation periods. It will be presented a comparative analysis with the conclusion of the agreement pursuant to art. 26 codec work contract of employment with deferred employment relationship. The last part was devoted to the possibility of concluding a preliminary contract of employment to non-contractual employment relationship. pl
dc.subject.pl przedwstępna umowa o pracę, umowa o pracę, umowa przedwstępna pl
dc.subject.en preliminary contract of employment, an employment contract, a preliminary agreement pl
dc.contributor.reviewer Sobczyk, Arkadiusz [SAP11014189] pl
dc.contributor.reviewer Mitrus, Leszek [SAP11016105] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96261-130540 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)