Jagiellonian University Repository

Wpływ zbiorników wodnych na redukcję fali wezbraniowej na przykładzie zespołu zbiorników Rożnów - Czchów

pcg.skipToMenu

Wpływ zbiorników wodnych na redukcję fali wezbraniowej na przykładzie zespołu zbiorników Rożnów - Czchów

Show full item record

dc.contributor.advisor Siwek, Joanna pl
dc.contributor.author Nosek, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:15:15Z
dc.date.available 2020-07-26T13:15:15Z
dc.date.submitted 2015-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203731
dc.language pol pl
dc.title Wpływ zbiorników wodnych na redukcję fali wezbraniowej na przykładzie zespołu zbiorników Rożnów - Czchów pl
dc.title.alternative The impact of water reservoirs to reduce flood waves by the example of the Rożnów-Czchów tanks pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiono wpływ sztucznych zbiorników wodnych Rożnów i Czchów na redukcję fal powodziowych. Dzienną redukcję obliczono na podstawie odpływów i dopływów do zbiorników, wyrażoną w procentach. Analiza wykazał, iż zbiorniki te mają znaczny wpływ na redukcję wezbrań, iż w czasie powodzi są w stanie zatrzymać część fali wezbraniowej poprzez wypełnienie rezerwy powodziowej. Na skutek zatrzymania części fali kulminacyjnej, fala ta ulega przekształceniu - spłaszczeniu. Zmniejszenie wysokości fali i zatrzymanie części wezbrania pozwala na opóźnienie i wydłużenie czasu jej trwania a tym samym na zmniejszeniu zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Dunajec poniżej zbiorników. pl
dc.abstract.en This work presents the influence of the artificial water reservoirs Rożnów and Czchów to reduce flood waves. The daily reduction is calculated on the basis of outflows and inflows to reservoirs, expressed as a percentage. The analysis shows that these tanks have a significant impact on the reduction of floods, and that during a flood they are able to retain part of the flood wave by filling the reserve flood. As a result of retaining a part of the climactic wave, this wave is transformed-flattened. The reduction in height and there taining of some flood allows to delay the wave and extend its duration, reducing the risk of flooding in the valley of the Dunajec below the tanks. pl
dc.subject.pl zbiorniki retencyjne, redukcja, powódź, fala wezbraniowa pl
dc.subject.en water reservoirs, reduce, flood, flood waves pl
dc.contributor.reviewer Żelazny, Mirosław [SAP11013331] pl
dc.contributor.reviewer Siwek, Joanna pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96244-163365 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy geografia fizyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)