Jagiellonian University Repository

Zmienność i zróżnicowanie przestrzenne jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim

pcg.skipToMenu

Zmienność i zróżnicowanie przestrzenne jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Michno, Anna [SAP11015996] pl
dc.contributor.author Sajdak, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:14:44Z
dc.date.available 2020-07-26T13:14:44Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203723
dc.language pol pl
dc.title Zmienność i zróżnicowanie przestrzenne jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim pl
dc.title.alternative Variability and spatial diversity of the surface water quality in małopolskie voivodeship. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Woda jest wykorzystywana w przemyśle rolnictwie oraz gospodarce komunalnej. Presja człowieka na środowisko jest bardzo duża, a woda przyjmuje znaczne ilości zanieczyszczeń. Powszechnym problemem jest wysokość stężenia związków biogennych, które wpływają na jakość rzek i powodują eutrofizację. Zalicza się do nich związki azotu i fosforu. Stężenie związków biogennych w wodach powierzchniowych województwa małopolskiego jest monitorowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Dane udostępnione przez WIOŚ zostały uporządkowane i przeanalizowane z pomocą średniej arytmetycznej i sezonowego testu Kendalla. Średnia arytmetyczna została wykorzystana do analizy przestrzennego zróżnicowania stężeń związków azotu fosforu oraz wskaźnika BZT5. Obliczenia wykazały, że w różnych częściach obszaru wartości różnią się i mogą zależeć od różnych czynników (np. sposobu użytkowania ziemi). Sezonowy Test Kendalla wykazywał spadek stężenia biogenów oraz wskaźnika BZT5 w większości przenalizowanych punktów. pl
dc.abstract.en Water is indispensable for the good development of life on earth. It is used in industry, agriculture and municipal economy. Human impact on the environment is very high and the water absorbs significant amounts of water pollutions. A common problem is the height of the concentrations of nutrients, which influence the quality of rivers and cause eutrophication (e.g. nitrogen and phosphorus compounds). The concentration of nutrients in surface waters of the Malopolska voivodeship is monitored by the Voivodeship Inspectorate for Environmental Protection in Krakow. Data provided by VIEP were organized and analyzed by the arithmetic mean and seasonal Kendall test. The arithmetic mean was used to analyze spatial diversity of concentrations of phosphorus and nitrogen compounds and BOD5 index. Calculations have shown that in various parts the values are vary and may depend on various factors (e.g. land-use). Seasonal Kendall test showed a decrease nutrient concentration and the ratio of BOD5 in most cases. pl
dc.subject.pl województwo małopolskie, związki biogenne, azot, fosfor, amoniak, BZT5, zróżnicowanie przestrzenne pl
dc.subject.en małopolskie voivodeship, nutrients, nitrogen, phosphorus, ammonia, BOD5, spatial diversity pl
dc.contributor.reviewer Gorczyca, Elżbieta [SAP11018237] pl
dc.contributor.reviewer Michno, Anna [SAP11015996] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96234-161100 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy geografia fizyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)