Jagiellonian University Repository

ZNACZENIE BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH W PROFILAKTYCE BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW W POLSCE W LATACH 2001 - 2010 NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ZDARZEŃ LOTNICZYCH

pcg.skipToMenu

ZNACZENIE BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH W PROFILAKTYCE BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW W POLSCE W LATACH 2001 - 2010 NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ZDARZEŃ LOTNICZYCH

Show full item record

dc.contributor.advisor Rzegocki, Arkady [SAP11016328] pl
dc.contributor.author Pilecka, Marzena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:07:32Z
dc.date.available 2020-07-26T13:07:32Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203610
dc.language pol pl
dc.title ZNACZENIE BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH W PROFILAKTYCE BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW W POLSCE W LATACH 2001 - 2010 NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ZDARZEŃ LOTNICZYCH pl
dc.title.alternative THE IMPORTANCE OF AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION IN AVIATION SAFETY PREVENTION BETWEEN 2001- 2010 IN THE REPUBLIC OF POLAND WITH REGARD TO SELECTED AVIATION OCCURRENCES pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy badawczej było scharakteryzowanie profilaktyki bezpieczeństwa lotów lotnictwa cywilnego i państwowego RP w latach 2001-2010 w oparciu o wybrane zdarzenia lotnicze. Występowanie pewnych niedociągnięć w bezpieczeństwie lotów, które świadczą o istnieniu problemów w wyżej wymienionym obszarze obniżają poczucie bezpieczeństwa polskich obywateli.Problemy badawcze zostały zawarte w trzech pytaniach:- jak rozumiane jest bezpieczeństwo lotów?- jak rozumiana jest profilaktyka bezpieczeństwa lotów?- czy profilaktyka powypadkowa ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa lotów?W pierwszym rozdziale autor poddał analizie ewolucję teorii bezpieczeństwa lotów w czasie rozwoju lotnictwa. Czynnik ludzki został scharakteryzowany przez pryzmat modeli systemowych bezpieczeństwa lotów. Rozdział zakończono wnioskami.Drugi rozdział został poświęcony naturze i typom działań profilaktycznych a dalej oscylował wokół wybranych badaniach zdarzeń lotniczych w tym kontekście. Poddane analizie zostały wybrane zdarzenia lotnicze zaistniałe w lotnictwie ogólnym w latach 2001 -2010. Rozdział zakończono podaniem wniosków.Autor podsumował podejście do profilaktyki bezpieczeństwa lotów w kontekście dwóch głównych gałęzi polskiego lotnictwa. Profilaktyka podczas badania wypadków lotniczych jest ważną częścią bezpieczeństwa lotów i ma znaczący wpływ na system bezpieczeństwa narodowego. pl
dc.abstract.en The purpose of author`s Master’s Thesis was to characterize the Republic of Poland’s aviation safety prevention of civil and state aviation between 2001 - 2010 based on selected occurrences. The occurrence of some aviation safety deficiencies indicating the existence of a number of problems in the above mentioned area decreases the sense of security of the Polish citizens.Research problems were included into three main questions:- What is meant by flight safety?- What is meant by flight safety prevention?- Does the accident prevention policy have a significant impact on improving flight safety?In the first chapter the author analyzed the evolution of flight safety theories during their development in the area of aviation. Human factor was characterized through the prism of aviation safety systematic models. Conclusions were given.The second chapter was devoted to the nature and types of preventive activities and then focused on selected aviation safety investigations in this context. Selected occurrences that happened in general aviation between 2001 and 2010 were analyzed. Conclusions ended the chapter.The author summarized the attitude to aviation safety prevention in the context of two main branches of Polish aviation. It is concluded that prevention during accident investigations is an important part of aviation safety and has a significant impact on the national security system. pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo powietrzne, bezpieczeństwo lotów, profilaktyka bezpieczeństwa lotów, zdarzenie lotnicze, wypadek lotniczy, incydent lotniczy, modele systemowe bezpieczeństwa lotów, czynnik ludzki pl
dc.subject.en national security, aviation security, aviation safety, aviation safety prevention, aviation occurrences, aircraft accident, aircraft incident, aviation safety systematic models, human factor pl
dc.contributor.reviewer Ślufińska, Monika [SAP11016700] pl
dc.contributor.reviewer Rzegocki, Arkady [SAP11016328] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96108-184229 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)