Jagiellonian University Repository

Analiza niepodległości państw Oceanii w świetle ich podmiotowości prawnej oraz uzależnienia od pomocy międzynarodowej

pcg.skipToMenu

Analiza niepodległości państw Oceanii w świetle ich podmiotowości prawnej oraz uzależnienia od pomocy międzynarodowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Grabowski, Marcin [SAP14000440] pl
dc.contributor.author Potycz, Filip pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:07:17Z
dc.date.available 2020-07-26T13:07:17Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203606
dc.language pol pl
dc.title Analiza niepodległości państw Oceanii w świetle ich podmiotowości prawnej oraz uzależnienia od pomocy międzynarodowej pl
dc.title.alternative Analysis of the Pacific Island countries independence in terms of legal subjectivity and dependency on international aid pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca podejmuje tematykę faktycznego wymiaru niepodległości państw Oceanii w odniesieniu do ich podmiotowości prawnej oraz uzależnienia od pomocy międzynarodowej. Pomimo częstej marginalizacji, Państwa Oceanii koncentrują znakomitą większość wyzwań stojących przed współczesnym światem takich jak np. zmiany klimatyczne. Uczestniczą też w działalności organizacji międzynarodowych. Jedną z najbardziej istotnych dla pracy kwestii stanowi analiza aktywności państw regionu w systemie międzynarodowym. Jej przeprowadzenie umożliwi wskazanie czy pomimo swojego charakteru mikropaństw mogą one być aktywnymi jego uczestnikami i w sposób efektywny realizować swą suwerenność. Opracowanie składa się odpowiednio z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zdefiniowane zostały podstawowe pojęcia prawne ważne dla pracy takie jak: niepodległość, suwerenność, uznanie międzynarodowe. Drugi rozdział przedstawia historyczne uwarunkowania związane z uzyskaniem niepodległości przez państwa regionu. Analiza aktywności państw Oceanii w organizacjach międzynarodowych o charakterze powszechnym jak Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz organizacjach regionalnych to zasadniczy cel rozdziału trzeciego. Ostatni - czwarty rozdział pozwoli na przedstawienie poziomu uzależnienia od pomocy międzynarodowej i ostateczne zweryfikowanie suwerenności państw regionu. pl
dc.abstract.en This paper examines the theme of effective sovereignty of Pacific Island countries with reference to legal subjectivity and dependency on international aid. Despite frequent marginalization, those countries constitute the area of world's biggest challenges such as climate change. They also participate as the full members of international organizations. The analysis of Pacific Island countries portrait in international system remains one of the crucial issues of the paper. This enables to certify whether these special microstates entities may participate actively in international system and fulfill their own sovereignty.This thesis consists respectively of four chapters. The first chapter defines fundamental concepts regarding the theme of paper including independence, sovereignty, diplomatic recognition. The second one presents historical conditions related to the process of regaining independence. The analysis of Pacific Island Countries activity in the United Nations and interregional organizations is the vital aim of the third chapter. The last chapter outlines the issue of dependency on international aid and allows to make a final statement on presented matter. pl
dc.subject.pl niepodległość, suwerenność, uznanie międzynarodowe, państwa Oceanii, Organizacja Narodów Zjednoczonych, organizacje regionalne w Oceanii, Oficjalna Pomoc Rozwojowa, Republika Fidżi, Republika Vanuatu pl
dc.subject.en independence, sovereignty, diplomatic recognition, Pacific Island countries, United Nations, interregional organizations in Oceania, Official Development Aid, Republic of Fiji, Republic of Vanuatu pl
dc.contributor.reviewer Grabowski, Marcin [SAP14000440] pl
dc.contributor.reviewer Pugacewicz, Tomasz pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96104-163615 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dyplomacja współczesna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)