Jagiellonian University Repository

Społeczna odpowiedzialność organizacji w społeczeństwie informacyjnym

pcg.skipToMenu

Społeczna odpowiedzialność organizacji w społeczeństwie informacyjnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.author Żuk, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:05:11Z
dc.date.available 2020-07-26T13:05:11Z
dc.date.submitted 2015-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203573
dc.language pol pl
dc.title Społeczna odpowiedzialność organizacji w społeczeństwie informacyjnym pl
dc.title.alternative Corporate social responsibility in the information society pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy społecznej odpowiedzialności organizacji i jej znaczenia w społeczeństwie informacyjnym. Pierwszy rozdział przedstawia zagadnienie społeczeństwa informacyjnego – jego źródło, definicje i cechy charakteryzujące. W drugim rozdziale przedstawiono koncepcję społecznej odpowiedzialności organizacji, jej cechy i zastosowanie oraz rolę w lokalnych społecznościach. Trzeci rozdział stanowi analizę społecznej odpowiedzialności Banku Gospodarstwa Krajowego. W ostatnim rozdziale przedstawiono model odpowiedzialności społecznej w organizacji. Opisano czynniki wpływające na działania społecznie odpowiedzialne oraz bariery. Dokonano także własnej oceny działań Banku Gospodarstwa Krajowego w tym obszarze oraz przedstawiono kierunki rozwoju CSR w instytucji. W pracy wykorzystano opracowania związane z tematyką społeczeństwa informacyjnego oraz społecznej odpowiedzialności organizacji, publikacje uzupełniające, artykuły naukowe, raporty społeczne organizacji, dokumenty Banku Gospodarstwa Krajowego, a także informacje zawarte na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych związanych z podejmowanymi zagadnieniami. Analiza zgromadzonych materiałów oraz przegląd praktycznych działań organizacji pozwolił wyciągnąć wnioski dotyczące roli i znaczenia społecznej odpowiedzialności organizacji, korzyści z podejmowania inicjatyw oraz przyszłych kierunków działań. pl
dc.abstract.en The thesis describes corporate social responsibility and its importance in the information society. The first chapter concerns the problem of the information society - genesis, definitions and characteristics. The second chapter presents the concept of corporate social responsibility, its features and role in the local communities. The third section is an analysis of the social responsibility of Bank Gospodarstwa Krajowego. The last chapter presents a model of social responsibility in this organization. Describes factors affecting the operation of socially responsible and barriers. Also made its own assessment of the activities of Bank Gospodarstwa Krajowego in this area and presents trends in CSR development in the institutions. The thesis was based on studies related to the topic of the information society and corporate social responsibility, complementary publications, scientific articles, social reports, documents of Bank Gospodarstwa Krajowego, as well as the information contained on websites and electronic publications. Analysis of collected materials and overview practical of the organization helped draw conclusions about the role and importance of corporate social responsibility, the benefits of initiatives and future directions. pl
dc.subject.pl CSR – SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI pl
dc.subject.en CSR - INFORMATION SOCIETY - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.reviewer Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96068-114008 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)