Jagiellonian University Repository

Study of the background processes for the Higgs bozon hadronic decays in the LHCb experiment

pcg.skipToMenu

Study of the background processes for the Higgs bozon hadronic decays in the LHCb experiment

Show full item record

dc.contributor.advisor Kucharczyk, Marcin pl
dc.contributor.author Fabiańska, Maria pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:04:59Z
dc.date.available 2020-07-26T13:04:59Z
dc.date.submitted 2015-06-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203570
dc.language eng pl
dc.title Study of the background processes for the Higgs bozon hadronic decays in the LHCb experiment pl
dc.title.alternative Badanie procesów tła dla hadronowych rozpadów bozonu Higgsa w eksperymencie LHCb pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest zbadanie różnych źródeł tła dla bozonu Higgsa Modelu Standardowego w rozpadach na parę bb(bar) w stowarzyszonej produkcji z bozonem wektorowym W lub Z w eksperymencie LHCb. Następujace źródła tła zostały odseparowane: (i) Wbb(bar) i Wcc(bar), (ii) Wbb(bar) i WZ oraz (iii) Wbb(bar) i tt(bar). Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem metod analizy wielu zmiennych, z których najbardziej skuteczna okazała się metoda Boosted Decision Tree Gradient. Wszystkie metody zostały wytrenowane na podstawie próbek Monte Carlo wygenerowanych z dokładnością do wyrazów pierwszego rzędu rachunku zaburzeń z użyciem generatorów ALPGEN (Wcc(bar) i Wbb(bar)) oraz PYTHIA (WZ i tt(bar)) dla energii zderzenia w układzie środka masy sqrt(s)=7 TeV (Wbb(bar) względem Wcc(bar) i sqrt(s)=8 TeV (w dwóch pozostałych przypadkach). Separacja otrzymana dla (ii) oraz (iii) jest wyraźna, jednak w przypadku (i) wydaje się być niewystarczajaca. Przypadek ten wymaga zastosowania bardziej wyszukanych procedur w przyszłych analizach. Wyniki przedstawione w pracy w połączeniu z podobnymi analizami dla pozostałych źródeł tła pozwola na wykonanie wielowymiarowego dopasowania do danych oraz na oszacowanie przekrojów czynnych na Wbb(bar) i tt(bar). Ostatnim krokiem będzie wyznaczenie górnego ograniczenia na przekrój czynny dla stowarzyszonej produkcji bozonu Higgsa. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to discriminate a number of background sources for the Standard Model Higgs boson produced in association with a vector boson W or Z and decaying to a bb(bar) pair in the LHCb detector. The following background events have been separated: (i) Wbb(bar) from Wcc(bar), (ii) Wbb(bar) from WZ and (iii) Wbb(bar) from tt(bar). The task was performed by means of classification methods implemented in the Toolkit for Multi-Variate Analysis. The Boosted Decision Tree Gradient proved to be the most effective technique. The methods were trained using Monte Carlo samples generated up to the Leading Order level of accuracy either by ALPGEN (Wcc(bar) and Wbb(bar) events) or by PYTHIA (WZ and tt(bar) events) for center of mass energy sqrt(s)=7$ TeV (Wbb(bar) vs Wcc(bar)) and sqrt(s)=8 TeV (in two remaining cases). The separation obtained for (ii) and (iii) is remarkable, however the one for (i) seems to be insufficient. The discrimination of (i) requires applying more sophisticated methods in the future analyses. The results of this thesis combined with similar analyses for other background sources will allow for performing a multidimensional fit to the data as well as for estimating cross-sections for Wbb(bar) and tt(bar). The final task is to assess the upper limit on the cross-section of the Standard Model Higgs boson associated production. pl
dc.subject.pl Bozon Higgsa, detektor LHCb, analiza wielu zmiennych pl
dc.subject.en Higgs boson, LHCb detector, Multi-Variate Analysis pl
dc.contributor.reviewer Motyka, Leszek [SAP11017044] pl
dc.contributor.reviewer Kucharczyk, Marcin pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96065-129108 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy fizyka doświadczalna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)