Jagiellonian University Repository

Prezes Rady Ministrów jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym

pcg.skipToMenu

Prezes Rady Ministrów jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Człowiekowska, Joanna [SAP11019163] pl
dc.contributor.author Skorupa, Bartłomiej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:04:48Z
dc.date.available 2020-07-26T13:04:48Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203567
dc.language pol pl
dc.title Prezes Rady Ministrów jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym pl
dc.title.alternative The President of the Council of Ministers as the supervisory authority of local government pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem pracy licencjackiej jest wskazanie i omówienie środków nadzoru, przysługujących Prezesowi Rady Ministrów, który sprawuje nadzór niepermanentny nad samorządem terytorialnym. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, sześciu podrozdziałów (w rozdziale II) oraz podsumowania. Praca ma na celu ukazanie, iż Prezes Rady Ministrów to wyspecjalizowany, najistotniejszy organ nadzoru pod względem ustrojowym, tj. posiadający najsurowsze środki nadzorcze względem organów jednostek samorządu terytorialnego. Głównymi aktami prawnymi, na których praca została oparta są: Konstytucja oraz ustawy samorządowe. pl
dc.abstract.en The topic of the thesis is indication and discussion about supervision prerogatives in possession of President of the Council of Ministers (Prime Minister) who is one of the supervisors of local government. The thesis contains an introduction, three sections, six subsections (included in the second section) and a summary. The thesis is leading to a conclusion that the Prime Minister is the most specialized and important supervisory position of the local government, because of having the most severe prerogatives. Main acts that thesis is based on are: Polish Constitution and the acts of local governments. pl
dc.subject.pl Prezes Rady Ministrów, samorząd terytorialny, nadzór, legalność, ustawa, Konstytucja, Sejm, środek nadzoru, rozwiązanie, organ stanowiący, odwołanie, organ wykonawczy, zarząd komisaryczny, komisarz rządowy, statut, uzgodnienia, gmina, powiat, województwo, związek, międzygminny, powiatowy pl
dc.subject.en President of Council of Ministers, local goverment, supervisory, legality, act, constitution, Parliment, supervision prerogatives, dissolution, forming institution, cancellation, executive, receivership management, goverment commissioner, statute, commune, county, voivodeship, connection, of communes, of counties pl
dc.contributor.reviewer Człowiekowska, Joanna [SAP11019163] pl
dc.contributor.reviewer Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96062-164598 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)