Jagiellonian University Repository

Ocena funkcjonowania pacjentów z bólem przewlekłym w przebiegu choroby niedokrwiennej kończyn dolnych

pcg.skipToMenu

Ocena funkcjonowania pacjentów z bólem przewlekłym w przebiegu choroby niedokrwiennej kończyn dolnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Gawor, Anna [SAP20002030] pl
dc.contributor.author Paplaczyk, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:04:02Z
dc.date.available 2020-07-26T13:04:02Z
dc.date.submitted 2015-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203555
dc.language pol pl
dc.title Ocena funkcjonowania pacjentów z bólem przewlekłym w przebiegu choroby niedokrwiennej kończyn dolnych pl
dc.title.alternative Assessment of the patients with chronic pain in the course of ischemic disease of the lower limbs pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Choroba niedokrwienna kończyn dolnych, ogranicza sprawność człowieka oraz powoduje występowanie bólu przewlekłego. Cel pracy: Celem badań było poznanie funkcjonowania pacjentów z bólem przewlekłym w przebiegu choroby niedokrwiennej kończyn dolnych. Szukano odpowiedzi na pytanie jaki wpływ na jakość życia pacjentów oraz ich strategie radzenia sobie z bólem mają poszczególne składowe.Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 105 chorych w wieku 47 lat – 93 lata. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania, w której wykorzystano narzędzia: kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, kwestionariusz WHOQOL – BREF, Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem (CSQ), skalę Barthel, skale bólowe: VAS, NRS i Kwestionariusz Bólu McGill – Melzacka. Wyniki: Mężczyźni stanowili 60% badanej grupy, natomiast pozostałą część stanowiły kobiety. Chorzy odczuwali ból średnio od 1.67 roku. Najczęściej towarzyszył im ból po przejściu 200 m oraz bóle nocne. Średnie natężenie bólu odczuwane przez badanych wynosiło 6.39. Wyższe natężenie bólu wykazali mieszkańcy dużych miast, a także kobiety oceniły natężenie bólu wyżej od mężczyzn. Kobiety miały także niższą jakość życia i wskazały na mniejsze umiejętności w radzeniu sobie z bólem. Osoby w stałych związkach wykazały wyższy poziom jakości życia w porównaniu do osób samotnych. Czynnik ten także wpłynął na lepsze umiejętności radzenia sobie z bólem przez osoby będące w związkach. Jakość życia badanych determinowała też sprawność pacjentów w czynnościach dniach codziennego. Osoby mniej sprawne (skala Barthel 70 punktów) oceniły ją jako niższą niż osoby bardziej sprawne (skala Barthel 75 punktów). Wnioski: Analiza wyników badań pozwoliła na stwierdzenie, iż występowanie u pacjentów z chorobą niedokrwienną kończyn dolnych bólu przewlekłego negatywnie wpływa na ich życie. Prezentowana przez nich jakość życia zdecydowanie odbiega od pożądanej oraz wykazują oni niedostateczne umiejętności radzenia sobie z bólem przewlekłym. Wyniki te wskazują na konieczność obejmowania pacjentów holistyczną opieką medyczną, ze szczególnym uwzględnieniem sfery psychicznej ispołecznej. pl
dc.abstract.en Introduction: Lower limb ischemic disease reduces quality of life and causes chronic pain.Aim: The aim of this study was to investigate the functioning of patients with chronic pain who suffer from ischemic disease of the lower limbs. The research carried out looked for answers to the question of how individual factors impact on the quality of life of patients and their strategies for coping with pain.Material and Methods: The study group included 105 patients aged 47 - 93 years. The study was based on a diagnostic survey method, using tools such as: a questionnaire designed by the author, questionnaire WHOQOL - BREF, Coping Strategy Questionnaire of Pain (CSQ), Barthel scale, VAS pain scale, NRS pain scale and the McGill – Melzack Pain Questionnaire.Results: Men accounted for 60% of the study group and the remainder were women. Patients felt the pain for an average of 1.67 years. Patients most often experienced pain after walking 200 meters and at night. The average intensity of pain felt by respondents was 6.39 points. Higher intensity of pain showed in residents of large cities; also women found pain intensity higher than men. The women also had recorded lower quality of life and indicated a lower ability to cope with the pain. People in stable relationships showed higher quality of life compared to single people. This factor also contributed to the improved ability to cope with pain by those who are in relationships. The quality of life also determined the ability of patients to cope with daily activities. Those less able (Barthel scale 70 points) pointed to a lower quality of life than people who were more able (Barthel scale 75 points).Conclusion: Analysis of the results concluded that the occurrence of chronic pain in patients with ischemic lower extremity has a negative impact on their lives. Their quality of life was far from desirable, and they have insufficient skills to cope with the chronic pain. These results indicate that patients need to embrace a holistic medical care, with particular emphasis on mental health and social aspect. pl
dc.subject.pl choroba niedokrwienna kończyn dolnych, ból przewlekły, jakość życia, strategie radzenia sobie z bólem pl
dc.subject.en lower limb ischemia, chronic pain, quality of life, coping strategies with pain pl
dc.contributor.reviewer Gawor, Anna [SAP20002030] pl
dc.contributor.reviewer Czupryna, Antoni [SAP20000005] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96050-131013 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)