Jagiellonian University Repository

Rocznicowość jako forma promowania kultury. Analiza wybranych przypadków

pcg.skipToMenu

Rocznicowość jako forma promowania kultury. Analiza wybranych przypadków

Show full item record

dc.contributor.advisor Szulborska-Łukaszewicz, Joanna [SAP13003381] pl
dc.contributor.author Zbylut, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:03:39Z
dc.date.available 2020-07-26T13:03:39Z
dc.date.submitted 2015-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203549
dc.language pol pl
dc.title Rocznicowość jako forma promowania kultury. Analiza wybranych przypadków pl
dc.title.alternative Anniversary as a form of promotion of culture. Analysis of selected cases pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest zjawisko rocznic w życiu kulturalnym. Autorskoncentrował się na trzech rocznicach obchodzonych w Polsce w latach 2009,2010 i 2013. Wspólnym mianownikiem tych wydarzeń byli wspominani twórcy –polscy kompozytorzy, kolejno Grażyna Bacewicz, Fryderyk Chopin i WitoldLutosławski. W pracy przeanalizowano przygotowania do rocznic, ich przebiegi wybrane efekty.W przypadku Grażyny Bacewicz obchody ograniczono do zorganizowaniakoncertów i wydania kilku płyt z nagraniami jej muzyki. Wydarzeniom nietowarzyszyła akcja promocyjna. Artystka została uczczona tylko przez wąskiegrono "polskiego świata muzycznego". Dla ogółu społeczeństwa pozostajenieznana.Rok Chopina był wydarzeniem długo przygotowywanym i posiadał liczącysetki milionów złotych budżet. Organizatorem był Narodowy Instytut FryderykaChopina. Chopin był promowany na wiele sposobów, od koncertów po ubraniadla dzieci i inne gadżety. Rok Chopina był najważniejszym wydarzeniemw polskiej kulturze w 2010 r.Ostatnią rocznicą był rok Lutosławskiego. Głównymi organizatorami byłyNarodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Adama Mickiewicza. Oboktradycyjnych form, takich jak koncerty, festiwale, książki i nagrania, bardziej niżw przypadku wcześniejszych rocznic postawiono na nowe media - zwłaszczainternet.Wydaje się, że ten trend rocznic będzie się w najbliższych latach umacniał.Z jednej strony są one narzędziami prowadzenia polityki kulturalnej, leczz drugiej istnieje niebezpieczeństwo, że mogą doprowadzić do zubożenia życiakulturalnego. pl
dc.abstract.en The theme of the work is the phenomenon of anniversaries in the cultural life.The author focused on three anniversaries celebrated in Poland in the years 2009,2010 and 2013. The common denominator of these events were patrons. Theywere Polish composers, Grazyna Bacewicz (2009), Frederic Chopin (2010) andWitold Lutoslawski (2013). The study analyzes the preparations for theanniversary, their course and selected effects.In the case of Grazyna Bacewicz's celebration was limited to organize concertsand the release of several CDs with recordings of her music. The events are notaccompanied by a promotional campaign. She was celebrated only by a smallgroup of "Polish musical world." For the general public she is still unknown andanniversary did not change her position.Chopin Year was a long prepared event, which owned counting hundreds ofmillions budget. It was organized by the Fryderyk Chopin Institute. Chopin waspromoted in many ways, from concerts to children's clothes and other goodies.Chopin Year was the most important event in Polish culture in 2010.The last anniversary was a Lutoslawski Year. The main organizers were theNational Institute of Music and Dance and the Adam Mickiewicz Institute. Inaddition to traditional forms, such as concerts, festivals, books and recordings,more than previous anniversaries focused on new media – particularly theInternet.It seems that this trend anniversaries will be strengthened in the coming years.On the one hand they are instruments of cultural policy, but on the other, there is adanger, that anniversaries may lead to the impoverishment of cultural life. pl
dc.subject.pl rocznicowość, Grażyna Bacewicz, Fryderyk Chopin, Witold Lutosławski pl
dc.subject.en anniversary, Grazyna Bacewicz, Fryderyk Chopin, Witold Lutoslawski pl
dc.contributor.reviewer Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.contributor.reviewer Szulborska-Łukaszewicz, Joanna [SAP13003381] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96044-81490 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)