Jagiellonian University Repository

Postawy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wobec integracji

pcg.skipToMenu

Postawy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wobec integracji

Show full item record

dc.contributor.advisor Gaweł, Anna [SAP11016990] pl
dc.contributor.author Kasperska, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:02:22Z
dc.date.available 2020-07-26T13:02:22Z
dc.date.submitted 2015-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203529
dc.language pol pl
dc.title Postawy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wobec integracji pl
dc.title.alternative Attitudes of Parents of Preschool Children toward Integration pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Kształcenie integracyjne odgrywa znaczącą rolę nie tylko w rozwijaniu możliwości dziecka niepełnosprawnego, ale również stanowi źródło cennych doświadczeń dla dzieci pełnosprawnych. W głównej mierze, to od rodziców i ich postaw wobec niepełnosprawności i integracji zależy, czy ich dzieci będą uczestniczyły w integracyjnych formach kształcenia. Celem pracy było poznanie postaw rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wobec integracji z dziećmi z niepełnosprawnością w placówkach nauczania początkowego. Badania zostały przeprowadzone na próbie 130 rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkoli integracyjnych oraz nieintegracyjnych. Zastosowano w nich metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Narzędziem badawczym była Skala Postaw wobec Osób Niepełnosprawnych autorstwa A. Sękowskiego oraz Skala Postaw wobec Integracji Szkolnej Dzieci Niepełnosprawnych M. A. Winzer. Wyniki badań wskazują, że rodzaj placówki przedszkolnej różnicuje postawy rodziców wobec niepełnosprawności. Chociaż w ujęciu ogólnym ankietowani rodzice deklarują pozytywne postawy wobec kształcenia integracyjnego, to rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola integracyjnego znacznie częściej doceniali pozytywne aspekty integracji. Rodzice dzieci z przedszkola nieintegracyjnego nie tylko gorzej ocenili kształcenie integracyjne, ale prezentowali też bardziej negatywny stosunek do osób niepełnosprawnych.Istnieje zależność pomiędzy postawami rodziców wobec osób niepełnosprawnych a ich oceną integracyjnego kształcenia. Pozytywne postawy wobec niepełnosprawności zwiększają poziom akceptacji i aprobaty rodziców względem integracji. Natomiast negatywny stosunek badanych wobec osób niepełnosprawnych wpływa na sceptyczną ocenę integracji z tymi osobami. pl
dc.abstract.en Integrated education is important for a correct development of skills in children with disabilities as well as offers new and exciting opportunities and experiences for the healthy kids. Parents’ attitudes toward disabilities and integrated schooling are the deciding factor when choosing what type of a preschool their children will be attending. The main objective of this thesis was to study the attitudes of parents who have kids in preschool age toward the integration of children with disabilities into schools. The study was conducted on a group of 130 parents whose children attend either integrated preschools or kindergartens for only healthy kids. A questionnaire was developed in order to gather necessary information from parents. In my research, I used two scales to measure responses of the subjects: The Scale of Attitudes Toward People with Disabilities developed by A. Sękowski and The Scale of Attitudes Toward Integrated Schooling of Children with Disabilities created by M.A. Winzer.The results from the study indicate that the attitudes of parents toward disability varied based on what type of preschool their children attend. Even though on average parents declare positive attitudes toward integration of children with disabilities into schools, parents whose children attend integrated preschools more frequently appreciated the positive aspects of the integrated model of education. Parents whose children attend preschools only for healthy kids not only judged the integration more negatively, but also showed decreased appreciation for disabled people. There is also a correlation between the attitudes of parents toward people with disabilities and their evaluation of the integrated schooling system. Positive attitudes toward disabilities increase the level of acceptance for integration in parents. On the other hand, negative attitudes toward people with disabilities influences unfavorable opinions about the integration model. pl
dc.subject.pl niepełnosprawność, postawa, integracja, kształcenie integracyjne pl
dc.subject.en disability, attitude, integration, integrated education pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Anna [SAP11016990] pl
dc.contributor.reviewer Czerska, Bożena [SAP11014492] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96021-67415 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)