Jagiellonian University Repository

Zastosowanie trybu konsensualnego z art. 335 Kodeksu postępowania karnego w praktyce organów procesowych – analiza na podstawie akt krakowskich sądów rejonowych

pcg.skipToMenu

Zastosowanie trybu konsensualnego z art. 335 Kodeksu postępowania karnego w praktyce organów procesowych – analiza na podstawie akt krakowskich sądów rejonowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Wróbel, Włodzimierz [SAP11013099] pl
dc.contributor.author Dec, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:01:21Z
dc.date.available 2020-07-26T13:01:21Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203518
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie trybu konsensualnego z art. 335 Kodeksu postępowania karnego w praktyce organów procesowych – analiza na podstawie akt krakowskich sądów rejonowych pl
dc.title.alternative The application of consensual agreements regulated under the article 335 of Polish Code of Criminal Procedure in practice - an analysis based on Cracow district courts' records pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca zbiorowa miała na celu zbadanie praktyki krakowskich sądów rejonowych w zakresie procedowania konsensualnego i tzw. skazania bez rozprawy na podstawie art. 335 k.p.k. Przeanalizowane zostały łącznie akta stu dziewięćdziesięciu czterech spraw, dotyczących dwustu dwudziestu dziewięciu oskarżonych. Podlegające badaniu sprawy zostały dobrane losowo z trzech kategorii, najczęściej podlegających zakończeniu konsensualnemu: przestępstw przeciwko mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji i z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.Strukturalnie praca została podzielona na szereg części napisanych przez różnych autorów. Pierwsza z nich stanowi tło historyczne instytucji karnoprocesowej będącej tematem pracy i zawiera liczne odniesienia prawnoporównawcze. Następny rozdział obejmuje zarys badań, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanej metodologii i opisaniem materiału badawczego. Kolejne części mają już charakter stricte merytoryczny i dotyczą, kolejno:- roli pokrzywdzonego w postępowaniu konsensualnym z art. 335 k.p.k.;- zagadnień związanych z oskarżonym i jego postawą wykazywaną w toku postępowania;- istoty prawa do obrony i jego ewentualnych naruszeń w postępowaniu konsensualnym;- przeprowadzanych w postępowaniu dowodów, ich charakteru i roli w wyjaśnianiu okoliczności sprawy;- treści wniosków z art. 335 k.p.k. i wydawanych na ich podstawie wyroków oraz charakteru orzekanych kar.Ostatnia część pracy skupia się na nowelizacji postępowania karnego, która wejdzie w życie 1 lipca 2015 r. i odnosi wyniki przeprowadzonych badań do kształtu wprowadzanych rozwiązań, formułując zarazem przewidywania co do funkcjonowania praktyki na gruncie nowych przepisów. pl
dc.abstract.en The subject matter of this joint publication was to analyze the work of Cracow district courts in terms of consensual proceedings and so-called “termination without trial”, regulated under Article 335, Code of Criminal Procedure. One hundred and ninety-four cases, concerning two hundred and twenty-nine defendants, were thoroughly analyzed. Cases were picked from three main categories, proven to be most likely to being terminated consensually, involving offenses against property, safety in traffic and violations of the Act on prevention of drug abuse. The structure of this work consists of several parts, written by different authors. The historical introduction focuses on the roots of the discussed consensual institution and includes many references to other countries’ law systems. The next chapter is an outline of the conducted research, specifically focusing on the methodology and data used by the authors. The remaining parts of this work are strictly substantive and concern, consecutively: - the role of the victim in consensual proceeding under Article 335, Code of Criminal Procedure;- issues connected to the defendant and his attitude during the proceeding;- the nature and role of evidences used to clarify the circumstances of the case; - the content of prosecutors’ motions filed under Article 335 and their connection to sentences passed by the court; The last part focuses on the amendment of Polish criminal procedure, which will enter into force on first of July, 2015, and tries to predict how the future consensual proceeding will look like, considering the results of the surveys. pl
dc.subject.pl skazanie bez rozprawy, porozumienia konsensualne, konsensualne zakończenie postępowania karnego, tryb przyspieszony, wniosek prokuratora pl
dc.subject.en sentencing without trial, consensual agreements, consensual termination of criminal proceedings, expedited procedure, prosecutors' motion pl
dc.contributor.reviewer Wróbel, Włodzimierz [SAP11013099] pl
dc.contributor.reviewer Kardas, Piotr [SAP11015400] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96014-113123 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)