Jagiellonian University Repository

Podmioty w postępowaniu administracyjnym

pcg.skipToMenu

Podmioty w postępowaniu administracyjnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Knysiak-Sudyka, Hanna [SAP11015790] pl
dc.contributor.author Półchłopek, Renata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:56:33Z
dc.date.available 2020-07-26T12:56:33Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203442
dc.language pol pl
dc.title Podmioty w postępowaniu administracyjnym pl
dc.title.alternative Entities in administrative procedure pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Podmioty w postępowaniu administracyjnymWstęp: Wybór tematu tej pracy ma na celu zaznajomienie z zagadnieniem podmiotów, biorących udział w postępowaniu administracyjnym oraz pokazanie, że w szczególnych sytuacjach podmioty te mogą zostać wyłączone od udziału w postępowaniu. Wybór tematu pracy ma również na celu wskazanie uczestników, występujących na prawach strony i zakresu ich kompetencji. Cel pracy: Celem głównym powyższej pracy jest scharakteryzowanie podmiotów, które biorą udział w postępowaniu administracyjnym, w tym stron postępowania i uczestników na prawach strony.Celem teoretycznym jest prezentacja przepis prawa, które określają uczestnictwo podmiotów w postępowaniu administracyjnym. Natomiast celem praktycznym jest pokazanie kompetencji i uprawnień, jakie posiadają poszczególne podmioty w postępowaniu administracyjnym.W niniejszej pracy powołano się na akty prawne, regulujące zakres działania podmiotów w postępowaniu administracyjnym. Scharakteryzowano pojęcie "organu administracji publicznej", scharakteryzowano organy wyższego stopnia oraz wskazano w jakich sytuacjach sprawują one nadzór nad przyjmowaniem skarg i wniosków, a w jakich rozstrzygają spór o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi organami administracji. W pracy wyjaśniono też kwestię właściwości organu i wskazano rodzaje właściwości organu administracji publicznej oraz pokazano problematykę wyłączenia pracownika i organu administracji od udziału w postępowaniu. Wnioski: W pracy udowodniono, że istnieje konieczność obiektywnego i bezstronnego rozstrzygania spraw przez pracowników administracji, co jest realizowane przez przepisy prawa, które dają możliwość wyłączenia pracownika i organu administracji od udziału w postępowaniu. Udowodniono, że w praktyce stanowi to gwarancję realizacji zasady prawdy obiektywnej oraz troski o zaufanie obywateli do organów publicznych. Wskazano także, że w postępowaniu administracyjnym oprócz stron mogą brać udział także uczestnicy na prawach strony, co, w odróżnieniu do stron, nie wynika z interesu prawnego, lub obowiązku, ale jest przejawem zasady dyspozytywności w postępowaniu administracyjnym. pl
dc.abstract.en Entities in administrative procedure Introduction: The choice of subject of the present thesis aims at introducing the issue of entities taking part in an administrative procedure and showing that in particular cases these entities may be excluded from participating in the procedure. The choice of the subject of the present thesis also aims at indicating participants as a party as well as the scope of their competence. Aim of the thesis: The main aim of the present thesis is to characterise entities that take part in the administrative procedure, including the parties in the procedure and participants as a party. Theoretical aim is to present regulations that determine participation of entities in the administrative procedure. Whereas practical aim is to show competence and authorizations of individual entities in the administrative procedure. The present thesis refers to legal acts, that regulate the range of activity of entities in the administrative procedure. The concept of “public administration body” and higher instance authorities were characterised, and the following situations were presented: situations in which they exercise supervision over adopting complaints and motions, situations in which they resolve a jurisdiction dispute between authorities of local government units and other authorities of administration. The issue of relevance of authority was also explained in the thesis as well as kinds of relevance of public administration body and problematic aspects of excluding a worker and administrative body from participating in the procedure were presented. Conclusion: It was proved in the thesis that there is a necessity of objective and impartial settlement of matters by administration workers, which is realised by regulations which allow to exclude a worker and an administrative body from participating in the procedure. It was proved that in practice it constitutes a guarantee of realization of objective truth principle and care of citizens’ confidence in public authorities. It was also indicated that apart from parties also participants as a party can take part in in the administrative procedure, that in contrast to parties does not result from legal interest or duty, but is a sign of dispositiveness principle in the administrative procedure. pl
dc.subject.pl postępowanie administracyjne, podmiot, strona, uczestnicy postępowania, współuczestnictwo. pl
dc.subject.en administrative procedure, entity, party, participants in the procedure, co-participation. pl
dc.contributor.reviewer Knysiak-Sudyka, Hanna [SAP11015790] pl
dc.contributor.reviewer Golęba, Anna [SAP11018443] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95932-184150 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)